Haber |


Macaristan anayasas�nda e�cinsel evlilikleri yasaklayan de�i�ikli�in mimar� olan, Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Jozsef Szajer, Br�ksel'deki bir e�cinsel bar�n �zerinde d�zenlenen yasa d��� seks partisinde bas�ld�.
E�cinsellik Kar��t� G�r��leriyle Bilinen Macar Parlamenter E�cinsel Seks Partisinde Yakaland�
BBC T�rk�e'den Yusuf �zkan'�n haberine g�re, Polisin yapt��� aramada, �antas�nda uyu�turucu bulundu�u belirtilen muhafazakar siyaset�i, g�revinden istifa etti.

Bel�ika medyas�na g�re, 22.00 - 06.00 saatleri aras�nda soka�a ��kma yasa�� uygulanan Br�ksel'de polis, ge�en Cuma ak�am�, yasa�a ra�men, kent merkezindeki Steenstraat'ta bir izinsiz parti d�zenlendi�i ihbar�n� ald�.

Partide Jozsef Szajer ile 2 �st d�zey AB diplomat�n�n da bulundu�u ortaya ��kt�
Partide Jozsef Szajer ile 2 �st d�zey AB diplomat�n�n da bulundu�u ortaya ��kt�
Polis merkezine yak�n konumdaki bir e�cinsel bar�n birinci kat�nda d�zenlenen yasa d��� etkinli�i sonland�rmak i�in binaya giren polis, e�cinsel seks partisi d�zenleyen ve b�y�k b�l�m� ��plak olan 25 ki�iyle kar��la�t�.

E�cinsel seks partisine kat�lanlar aras�nda, son d�nemde LGBT kar��t� g�r��leri nedeniyle ele�tirilen Macaristan Ba�bakan� Viktor Orban'�n partisine mensup Avrupa parlamenteri Jozsef Szajer ile 2 �st d�zey Avrupa Birli�i (AB) diplomat�n�n da bulundu�u ortaya ��kt�.

Dokunulmazl��� bulundu�unu belirterek karara itiraz etti.

Seks partisine d�zenlenen bask�n �zerine pencereden atlayarak, yak�ndaki bir kanalizasyon borusundan ka�maya �al��an Macar politikac�, polis taraf�ndan yakaland�.

Ka�t��� s�rada elinden hafif �ekilde yaralanan Szajer'in s�rt �antas�nda, uyu�turucu bulundu�u belirtildi.

�zerinden kimlik olmad���n� s�yleyen Jozsef Szajer, polis taraf�ndan g�zalt�na al�n�nca, diplomatik dokunulmazl��� bulundu�unu belirterek karara itiraz etti.

AP'de �o�unlu�a sahip olan muhafazakar Avrupa Halk Partisi (MEP) �yesi olan Macar politikac�, Sal� g�n� bir a��klama yaparak, Br�ksel'deki "�zel partiye kat�ld���n�" kabul etti.

Soru�turma ba�lat�ld�

Szajer, "Partideydim. Polis kimlik sordu. Yan�mda kimli�im olmad��� i�in AP �yesi oldu�umu s�yledim. Polis s�zl� uyar�da bulundu ve beni evime g�t�rd�" dedi.

Br�ksel Savc�l���, AP �yesi Szajer'in �antas�nda uyu�turucu hap da bulundu�unu bildirdi. Macar milletvekili hakk�nda uyu�turucu bulundurdu�u ve koronavir�s �nlemlerini ihlal etti�i gerek�esiyle soru�turma ba�lat�ld�.

Szajer, uyu�turucunun kendisine ait olmad���n� savundu. Olaydan sonra polise, test yap�lmas� �nerisinde bulundu�unu s�yleyen Sazjer, uyu�turucu hap� kimin koydu�unu bilmedi�in �ne s�rd�.

E�i, ailesi ve se�menlerinden �z�r dileyen Macar siyaset�i, AP �yeli�inden istifa etti�ini a��klad�.

"Kovid-19 k�s�tlamalar�n� ihlal etti�im i�in pi�manl�k duyuyorum"

Davran���n�n sorumsuzluk oldu�unu kaydeden Szajer, "Kovid-19 k�s�tlamalar�n� ihlal etti�im i�in pi�manl�k duyuyorum. Cezam neyse raz�y�m. Milletvekilli�inden istifa ederek, siyasi ve ki�isel sonu�lar� �stlendim" dedi.

Avrupa Parlamentosu'ndan bir yetkili, "Herhangi bir seks partisine kat�lman�n yanl�� bir taraf� yok ancak bu t�r etkinlikler koronavir�s �nlemleri kapsam�nda yasakt�r. Milletvekili dokunulmazl��� olmas�, hi�kimseye yasalara ayk�r� davranma hakk� vermez" g�r���n� dile getirdi.

Ba�bakan Orban'�n liderli�indeki sa�c� Fidezs Partisi'nin �nde gelen isimlerinden biri olan 57 ya��ndaki siyaset�i, Macaristan anayasas�nda e�cinsel evlilikleri s�n�rlayan ve evlili�i sadece kad�n ile erkek aras�nda tan�mlayan de�i�ikliklerin de mimar�.

Fidezs Partisi i�in a��r bir darbe olarak de�erlendiriliyor

Fidezs'in kurucular�ndan olan ve Ba�bakan Orban'�n "s�rda��" olarak bilinen Szajer, 16 y�ld�r AP �yesi olarak g�rev yap�yordu. Macar siyaset�i, 11 y�ld�r da MEP ba�kan yard�mc�l��� g�revini y�r�t�yordu.

Szajer'in e�cinsel seks partisinde bas�lmas�, geleneksel aile de�erleri i�in kampanya y�r�ten ve e�cinsellerin evlat edinmesininin yasaklanmas� �nerisinde bulunan Fidezs Partisi i�in a��r bir darbe olarak de�erlendiriliyor.

Orban h�k�meti, 2011 y�l�nda yap�lan anayasa de�i�ikli�inden sonra s�k s�k e�cinsel kar��t� s�ylemleri �ne ��kararak, aile de�erlerini esas alan bir politika izliyor.

Szajer, H�k�metin muhafazakar uygulamalar�nda katk�s� bulundu�unu ve anayasa de�i�ikli�i �nerisini kendisinin yazd���n� dile getiriyor.

Kaynak : https://onedio.com/haber/escinsellik-karsiti-gorusleriyle-bilinen-macar-parlamenter-escinsel-seks-partisinde-yakalandi-945050


Haber Tarihi : 02.12.2020
Haber Edit�r� : UntiLSleeP
  �� GERi
Bu haber 74313 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

Hep b�yle tipler zaten seks partilerine kat�l�yor fazla bast�rmaktan seviyeli ili�ki kuramay�p insanl�ktan ��k�yorlar
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
Ellen Page trans oldu�unu a��klad�
Sonu Mutlu Biten 15 Muhte�em Lezbiyen Filmi
Pride Bayra��n� Kald�rmas� �stenen ��retmenin Okul Y�netimine Cevab� Viral Oldu!
Yeni LGBT�+ Kapsay�c� ve Cinsiyetsiz Emojiler Yak�nda Telefonunuzda Olacak
�nan�lmaz olay: Hamile kalamayan kad�n doktorda erkek ��kt�!
16. Hormonlu Domates LGBT�+fobi �d�lleri i�in oylama ba�lad�
EKREM �MAMO�LU: E�C�NSEL VATANDA�LARIMIZIN YA�AM KAL�TELER�N� KORUMAKLA Y�K�ML�Y�Z
N�khet Duru: LGBT� haklar� insan haklar�d�r!
�Maalesef t�m e�cinsellerin �ok �nemli oldu�unu hen�z fark etmemi�siniz�
Trans Aktivistler Jake ve Hannah Graf��n �lk Bebekleri D�nyaya Geldi