Haber | 7. ZMR LGBT+ ONUR HAFTASI YASAKLANDI

7. �ZM�R LGBT�+ ONUR HAFTASI YASAKLANDI


�zmir Valili�i, 17 � 23 Haziran 2019�da ger�ekle�tirmeyi planlad���m�z 7. �zmir LGBT�+ Onur Haftas� boyunca yapaca��m�z t�m etkinlikleri �2911 say�l� Toplant� ve G�steri Y�r�y��leri Kanunu ve Uygulanmas�na Dair Y�netmelik ile 5442 say�l� �l �daresi Kanunu'nun 11/A-C maddeleri gere�ince, ilimizde ya�ayan insanlar�n huzur ve g�venli�inin, ki�i dokunulmazl���n�n, tasarrufa m�teallik emniyetin, kamu g�venli�i ve esenli�inin sa�lanmas�; milli g�venlik, kamu d�zeni, su� i�lenmesinin �nlenmesi, genel sa�l���n ve genel ahlak�n veya ba�kalar�n�n hak ve �zg�rl�klerinin korunmas�, olas� �iddet ve ter�r olaylar�n�n �n�ne ge�ebilmek amac��n� gerek�e g�stererek yasaklad�.

�zmir Valili�i�nin a��klamas�nda bir kez daha g�r�yoruz ki, bu �lkede LGBT�+�lar yurtta� olarak g�r�lmemekte; huzur, g�venlik, ki�i dokunulmazl���, kamu g�venli�i ve esenli�i gibi ihtiya�lar konusunda LGBT�+�lar tamamen d��ar�da b�rak�lmaktad�r. Bu durumu b�y�k bir �z�nt� ve �fkeyle kar��l�yoruz.

T�rkiye�nin mevcut siyasi atmosferinde, �zellikle son 4 y�ld�r gerek �e�itli �ehirlerde d�zenlenen Onur Haftas� etkinliklerinin yasaklanmas� gerekse Ankara�da LGBT�+ etkinliklerinin s�resiz bir �ekilde yasaklan�yor olmas�, LGBT�+�lar�n sesi gittik�e artan taleplerine ve g�r�n�rl���ne kar�� korkutma ve y�ld�rma amac� g�tmektedir. Ancak bu yasaklar� koyanlar bilmelidir ki, LGBT�+�lar olarak bizler bu tarihin en ba��ndan beri vard�k, en sonunda da var olaca��z. Sizler bizim var olu�umuzu yasaklayamazs�n�z!

Di�er yandan, T�rkiye�nin giderek yozla�makta olan h�line bakt���m�zda, devletin bu tavr�n� tesad�fi bulmuyoruz. Kad�n cinayetlerinin her y�l artt���, Ensar Vakf��ndaki seri �ocuk tecav�zlerinin �bir kerelik bir �ey� olarak ge�i�tirildi�i, �zlandal�lar� hedefleyen �#anan�z�sikmeyegeliyoruz�* he�teginin Twitter�da g�nlerce ilk s�rada kald��� bir ortamda, LGBT�+�lar�n �Akademide Toplumsal Cinsiyet ve LGBT�+ �al��malar�� �zerine tart��mas�, cinsellik ve cinsiyet rollerini sorgulamas� ve en temelde bir araya gelmesi dahi �genel ahlaka� ayk�r� bulunuyorsa bunun tek bir a��klamas� vard�r: �ktidar kendine bir �sap�k� aramaktad�r. O sap�k biz olmayaca��z. Bizler var oldu�umuz her yerde, �Her Y�r�y���m�z Onur Y�r�y���� diyerek m�cadelemizi s�rd�rece�iz.

�zmir Onur Y�r�y����n�n her y�l ger�ekle�ti�i K�br�s �ehitleri Caddesi�nde, Kemeralt� �ar��s��nda bir handa, Bornova�da bir kafede, Basmane�de bir otelde, Torbal��da bir fabrikada, �e�me�de bir tatil yerinde, Kar��yaka�da bir �i�ek�ide; k�sacas� bizimle her zaman ve her yerde kar��la�maya devam edeceksiniz. Ayr�mc�l�k ve k�t� muamelelerle LGBT�+�lar� kimliklerinden ne kadar utand�rmaya �al��san�z da, bu utan� �zg�rl���m�z� hayk�rmak ve haklar�m�z� talep etmek i�in d�zenledi�imiz etkinlik ve y�r�y��lerimizi yasaklayan iktidara aittir. Eme�imiz, kimli�imiz, bedenimiz kadar sokaklar da bizimdir!
Al���n, gitmiyoruz!
Vard�k, var�z, var olaca��z!#OnurYasaklanamaz
*Bu korkun� hashtagi metnimizde ge�irmek konusunda �ekincelerimiz oldu. Ancak bu ifadeler g�nlerce T�rkiye'nin g�ndeminde �ok kolay kalabildi ve normalle�tirildi. Tecav�z ve istismar�n normalle�tirilmesinin kar��s�nday�z ve bu zihniyeti if�a ediyoruz.
Etkinliklerimizi yasaklasan�z da varl���m�z� duyurmaya, haklar�m�z i�in m�cadele etmeye devam edece�iz. T�m LGBT�+ �rg�tlerini ve hak savunucular�n� bu yasaklara kar�� ses ��kartmaya �a��r�yoruz.

�zmir LGBT�+ Onur Haftas� Komitesi
Gen� LGBT�+ Derne�i
Ege �niversitesi Lavender LGBT�Q+ Toplulu�u
Dokuz Eyl�l �niversitesi E�it �erit TOCAT
K�z�l Okyanus LGBT�+
Buca Kent Konseyi E�itlik Meclisi


Haber Tarihi : 16.06.2019
Haber Edit�r� : Federkleid_
  �� GERi
Bu haber 116249 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

�zmir de kafay� yiyor galiba... y�llar ge�tik�e geriye giden �lke. bu �lkede zaman terse mi i�liyor nedir. Ayr�ca bu sitedeki ki�ilerin haberlere bu ilgisizli�i de ayr�ca mide buland�r�yor. Ne olursa olsun amaan modunda, fl�rtle�mekten ba�ka hi�bir �eye kafan�z� sak�n yormay�n...
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
7. �zmir LGBT�+ Onur Haftas� Program� A��kland�!
Birlikte G��l�y�z
Emel! Bende lezbiyen de�ilim
ODT�'l�ler, gay ve lezbiyenler i�in eylemde
ARA�TIRMA: HETEROSEKS�EL KADINLAR E�C�NSEL TEMALI YET��K�N F�LMLER�N� TERC�H ED�YOR
MERKEL H�K�MET�NDEN T�RK�YE�DEK� LGBT�+LERE DESTEK
SHELL, LGBT�+�LERE AYRIMCILIK YAPMADI�ININ ALTINI ��ZD�
�BB�de Toplumsal Cinsiyet E�itli�i Komisyonu reddedildi
EKREM �MAMO�LU�NA �STANBUL�UN LGBT�+ DOSTU KENT OLMASI ���N �A�RI
SARAYBOSNA �LK LGBT�+ ONUR Y�R�Y��ܒNE HAZIRLANIYOR