Haber | Bahar Candan'dan canl yaynda itiraf!

Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�ndan �nl� bir kad�nla a�k ya�ad�m"


Sosyal medya �nl�s� Bahar Candan, yorumcusu oldu�u programda pe� pe�e itiraflarda bulundu. Canl� yay�nda "Olgun bir sevgilin oldu mu? sorusuna Candan, "Evet bir d�nem �ok �nl� bir sevgilim oldu benden ya��a b�y�k. Bana a��kt� o. Bu arada bu ili�kimi bir erkekle ya�ad�m demedim. Bir cinsiyet belirtmedim." diyerek bombay� patlatt�. Seyhan Soylu ise Candan'� do�rulayarak, "Ben de biliyorum, i� d�nyas�nda �ok �nemli bir yeri olan ayn� zamanda bir derne�e ba�kanl�k yapm�� olan biri" dedi.

Flash TV'de yay�nlanan Seyhan Soylu ile Al Sana Haber program�nda son d�nemin en sansasyonel olay� ya�and�. Programda, sosyal medya �nl�s� Bahar Candan yapt��� bomba itirafla magazin g�ndemini sarst�.

"BENDEN YA��A B�Y�K �NL� B�R SEVG�L�M OLDU"
Moderat�r Seyhan Soylu, yorumcu Bahar Candan'a "Senin olgun bir sevgilin oldu mu?" sorusunu y�neltti. Bahar Candan, "Evet bir d�nem �ok �nl� bir sevgilim oldu benden ya��a b�y�k. Bana a��kt� o. Ben onun sevgilisiydim. O benim sevgilim hi�bir zaman olmad�. �yle hissetti yani." �eklinde a��klama yaparken araya konuk yorumcu Nurettin Soydan girdi.

Soydan, "Peki sizi bir arada tutan �ey neydi? G�c� m�? Paras� m�? Karizmas� m�?" diye sordu. Bahar Candan, "Ben daha g��l�y�m ondan. Gencim, �nl�y�m, insanlar beni tan�yorlar. Bence g�� bu. Benim yapabileceklerim onun yapabileceklerinden daha fazla. O da bunu bildi�i i�in bana a��kt� zaten." ifadelerini kulland�.

"BEN�M A�KIM �NL� OLMAKTI"
Seyhan Soylu, "Peki senin kalbin hi� kayd� m� ona? A�k ya�ad���n anlar oldu mu? ��nk� sen etkilenmemi� olsan b�yle bir ili�kiye girmezsin?" sorusuyla Bahar Candan'� s�k��t�rmaya devam etti. Bahar Candan ise, "Ben a�k�n iyi bir manip�lasyon tekni�i oldu�una inan�yorum. Bence a�k hi�bir zaman iki tarafl� de�ildir. Mutlaka bir ki�i di�erini seviyor ve manip�le ediyor. Ben manip�le olmu�tum. O bana a��kt�. Benim a�k�msa �nl� olmakt�, l�kst�, alk��lanmakt� ben de onu ya�ad�m. Ben zaten de�erliydim, o da benim auram� �ok be�eniyordu. Ya��a b�y�k olmas�n� hi� d���nmedi�im i�in de ya� fark� hesab� yapmad�m. Ama ili�ki derken de d���nd���n�z gibi bana hi�bir zaman sahip olamad�. O benim enerjimden, �����mdan faydaland�. Ben de onun vizyonundan yararland�m. Bug�n bu kadar olgunsam bunu o ili�kiye bor�luyum. Baz� gen� k�zlar kendi ya��tlar�n� s�� ve vizyonsuz bulabilirler. Hayatlar�nda vizyon sahibi birini isteyebilirler. Bence ya��a b�y�k bir ili�ki se�iyorlarsa sebebi tamamen budur." yan�t�n� verdi.
bahar-candan-dan-canli-yayinda-sansasyon-yaratan-14600789_1976_m

B�R ANDA BOMBAYI PATLATTI
St�dyodaki herkes bu konuyla ilgili fikirlerini payla��rken Bahar Candan bir anda, "Bu arada bu ili�kim bir erkekti demedim. Bir cinsiyet belirtmedim." diyerek bombay� patlatt�. St�dyoda bulunan yorumcular ve teknik ekip bir anda �a�k�na d�nd�.

SOYLU, BAHAR'I DO�RULADI
Soylu ise program� kapat�rken, "Efendim burada ortal�k kar��t� yine. Bahar dedi ki bahsetti�im ki�i bir erkek de�il bir kad�nd�. Ben de biliyorum, i� d�nyas�nda �ok �nemli bir yeri olan ayn� zamanda bir derne�e ba�kanl�k yapm�� olan biri. Kapak olsun herkese" diyerek Bahar Candan'� do�rulad�.


Haber Tarihi : 16.12.2021
Haber Edit�r� : UntiLSleeP
  �� GERi
Bu haber 37666 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

�lgin�
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
LGBT�+ voleybolcuya homofobik sald�r�
Ebrar Karakurt ve homofobi tart��malar�
Bakanl�k'�n Bo�azi�i savunmas�: Tutuklamalar hukuka uygun
Bu ulusu daha �nce duymad���n�za eminiz! Mercan Denizi Adalar��nda kurulan �Gay ve Lezbiyen Krall���� �a�k�nl�k yaratt�
R�zgar Erko�lar: Ben ya�amay� se�tim!
Football Manager Tarihinde �lk Kez Kad�n Futbol Tak�mlar� da Yer
Tommy Hilfiger��n Yeni Cinsiyetsiz Koleksiyonu ��kt�
Fransa lezbiyen �iftlere ve bekar anne olmak isteyenlere t�p bebek tedavisini yasalla�t�r�yor
Lezbiyen �ift: Haklar�m�z�n korundu�u bir yer istiyoruz
�The L Word: Generation Q� 2. sezon geliyor