Haber |

"Bu kad�n lezbiyen k�z�m� �ok �zd�"


�nl� lezbiyenin annesinden olay a��klamalar.
Hollywood'un skandal y�ld�z� Linday Lohan'�n uzun s�re ili�ki ya�ad��� lezbiyen sevgilisi Samantha Ronson'un annesinden ilgin� a��klamalar geldi.
DJ olan Samantha Ronson, Linday Lohan ile f�rt�nal� bir ili�ki ya�am��t�.Dubai'de verilen bir partiden sonra g�rtlak g�rtla�a gelen ikili ge�ti�imiz y�llarda ayr�lm��t�.
O ayr�l�ktan sonra ilk kez konu�an Samantha Ronson'un annesi Ann Ronson, k�z�n�n Lohan ile ili�kiye ba�lad���nda her ikinisi de kar��s�na alarak konu�tu�unu s�yledi.Ann, "B�yle bir ili�kinin y�r�t�lmesi �ok zor.Bas�n s�rekli pe�inizde olacak.kendinize g�veniyorsan�z ve sa�lam durabilecekseniz bu ili�kiye ba�lay�n dedim" �eklinde konu�tu.
Lohan'�n psikolojik olarak �ok sorunlu birisi oldu�unu belirten Ann Ronson, "O benim k�z�m� �ok �zd�.Herg�n farkl� kimlik ve ki�ilik g�steriyordu.A��kcas� psikopat gibi davran�yordu.K�z�m ona duydu�u a�k y�z�nden g�nlerce a�lad�.Ama o umursamad�.Ta ki Dubai'nin l�ks oteli Atlantis'in a��l���na kadar.A��l�� sonras�nda verilen VIP partide k�z�ma herkesin ortas�nda hakaret edince ben devreye girdim ve k�z�m� daha �ok ac� �ekmemesi i�in bu kad�ndan ay�rd�m" dedi.

Kaynak: http://www.habervitrini.com/haber/bu-kadin-lezbiyen-kizimi-cok-uzdu-668685/


Haber Tarihi : 19.02.2013
Haber Edit�r� : Dersuyolf
  �� GERi
Bu haber 129320 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

Lindsay Lohan bay�l�yorum, �ok g�zel
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
Hollanda'da Lezbiyen Aileye Verilen K���k Yunus ��in A�HM Yolu A��ld� (�zel)
E�cinseller Meclis g�ndeminde
Lezbiyen �ifte D���n Pastas� Yok
Ellen�dan E�i de Rossi�ye Do�um G�n� S�rprizi
Rusya'da Homofobi Yasala�ma Yolunda
E�cinsel oldu�unu pastayla a��klad�
"E�cinsel" diye �l�me mahkum edildi
Lezbiyen oyuncu herkesin i�inde...
Sokak ya da sinema fark etmez
Lezbiyen �ete lideri!