Haber | Bu ulusu daha nce duymadnza eminiz! Mercan Denizi Adalarnda kurulan Gay ve Lezbiyen Krall aknlk yaratt

Bu ulusu daha �nce duymad���n�za eminiz! Mercan Denizi Adalar��nda kurulan �Gay ve Lezbiyen Krall���� �a�k�nl�k yaratt�


Tarih boyunca bir�ok ulus ve devler kuruldu. Bu devletler kimi zaman sava�larla kimi zaman ise y�netim �ekilleri nedeniyle y�k�larak tarihin tozlu sayfalar�na g�m�ld�. Sizler i�in gay ve lezbiyenlerin cinsiyet�ilik kal�plar�n� y�kmak i�in Avustralya�da kurduklar� mikro bir ulustan s�z edece�iz.

Mikro ulus kavram�, resmi olarak devletlerin ve uluslararas� kurulu�lar�n tan�mad��� ba��ms�zl�k iddias� bulunan uluslar olarak kabul ediliyor. Ge�mi�ten g�n�m�ze 400�den fazla mikro ulusun var oldu�unu d���n�l�yordu. Ancak yap�lan ara�t�rmalarda bu say�n�n 1000�den �zerine ��kt��� g�r�l�yor. Hemen hepsinin kendi bayra��, mar��, pulu hatta para birimi bulunuyor. Avustralya a��klar�ndaki sahipsiz bir mercan adas�nda gay ve lezbiyenler ba��ms�z bir devler kurdu. Adaya iki �ezlong ile ��kartma yapan gay ve lezbiyenler Avustralya�dan ba��ms�zl���n� ilan ettiler. �lkenin ad� �Gay ve Lezbiyen Krall���� olarak belirlendi. Resmi bayra�� e�cinsellerin sembol olarak kulland��� g�kku�a�� renkleri, milli mar�� ise Gloria Gaynor�un, �Neysem Oyum� adl� �ark�s�... Para birimi olarak ise euro kullan�yorlar.


�EH�R EFSANELER� DE ETK�L�
Yakla��k �� kilometrekarede kurulan mikro ulus, adan�n tam ortas�na bir an�t yerle�tirdi. Hatta pul bile bast�rd�. �lkede krall���n� ilan eden Avustralyal� Dale Parker Anderson, �ngiltere�nin �ld�r�len gay kral� ikinci Edward��n uzaktan torunu oldu�u �ne s�r�l�yor. Gay ya da lezbiyen olan herkes otomatik olarak �lkenin vatanda�l��� i�in ba�vurabiliyor. Tar�ma elveri�li olmayan ve s�rekli i�me suyu bulunmayan adan�n ge�im kayna��n� turizm, bal�k��l�k ve pul sat��� olu�turuyor.


Haber Tarihi : 14.08.2021
Haber Edit�r� : UntiLSleeP
  �� GERi
Bu haber 54684 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

Bence �ok g�zel imkan olsa da bizim �lkemizde de b�le bi�e olsa madem d��lan�l�yor
Yazan: Lezce �yesi

��ne suyu yok bu problem ama e�cinsellik rahat :)
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
R�zgar Erko�lar: Ben ya�amay� se�tim!
Football Manager Tarihinde �lk Kez Kad�n Futbol Tak�mlar� da Yer
Tommy Hilfiger��n Yeni Cinsiyetsiz Koleksiyonu ��kt�
Fransa lezbiyen �iftlere ve bekar anne olmak isteyenlere t�p bebek tedavisini yasalla�t�r�yor
Lezbiyen �ift: Haklar�m�z�n korundu�u bir yer istiyoruz
�The L Word: Generation Q� 2. sezon geliyor
Google�dan Onur Ay�
Almanya'n�n bir k�y�ndeki lezbiyen papaz �ift
ABD�nin yeni ba�kan� Joe Biden kamu kurumlar�nda cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i temelli ayr�mc�l��a kar�� kararname yay�nlad�.