Haber | Cinsiyet deitirmeye alan gence dayak

Cinsiyet de�i�tirmeye �al��an gence dayak


Manisa�n�n Ala�ehir �l�esi�nde, 5 y�l �nce erkek olmaya karar veren ve bunun i�in bir s�redir psikolojik tedavi g�rmeye ba�layan 19 ya��ndaki A.O., bir parkta oturdu�u k�z arkada��n�n erkek karde�i ve babas� taraf�ndan d�v�ld���n� ileri s�r�p, jandarmaya �ikayet�i oldu. Y�z�nde ve v�cudunda morluklar olu�an, elmac�k kemi�i k�r�lan A.O., olay s�ras�nda kendisine korumaya �al��an k�z arkada��n�n da tartakland���n� s�yledi.

Ala�ehir�de ya�ayan ve �evresinde �Derin� ad�yla tan�nan A.O., 5 y�l �nce cinsiyet de�i�tirip, erkek olmaya karar verdi. Konuyu a�t��� birlikte ya�ad��� erkek karde�i ve annesi de onun bu karar�n� anlay��la kar��lad�. Kendisini erkek gibi hissetti�ini belirten A.O., hormon tedavisinden �nce psikolojik tedavi g�rmeye ba�lad�. Bir yandan da Necmettin Erbakan �niversitesi Seydi�ehir Meslek Y�ksekokulu Grafik Tasar�m� B�l�m��ndeki e�itimini s�rd�ren A.O., ge�en 27 Eyl�l�de, Ala�ehir�in Evrenli Mahallesi�ndeki Kenan Evren Park��nda, 1.5 y�ld�r g�r��t��� k�z arkada�� E.G. ile bulu�up, bir s�re oturdu.
Kendilerini g�ren bir ki�i, durumu 21 ya��ndaki E.G.�nin ailesine bildirdi. Ablas�n�n A.O. ile g�r��mesine kar�� olan 17 ya��ndaki H.G., parka geldi. �ddiaya g�re A.O. ile H.G., aras�nda tart��ma ��kt�. H.G., A.O.�yu tartaklad�. Bu s�rada gelen 41 ya��ndaki baba M.G. de A.O.�yu d�vmeye ba�lad�. Karde�i ve babas�na engel olmak isterken E.G. de tekme ve yumruk darbelerine maruz kald�.

Uzun s�re d�v�ld���n� iddia eden A.O., o anlar� anlat�p, "Tek su�umuz parkta oturmak. K�z arkada��m�n babas� ve a�abeyi taraf�ndan d�v�ld�m. Tenha bir yer olmas� nedeniyle, parkta bizi g�r�p, yard�m�m�za gelen de olmad�. Burnuma kafa darbesi ald�m. Hastanede �ekilen tomografide elmac�k kemi�imde k�r�k oldu�u tespit edildi. Y�z�m, s�rt�m ve omzumda ald���m darbeler nedeniyle morluklar var. En fazla darbeyi ise beni korumaya �al��an k�z arkada��m ald�" dedi.

�K�S� DE ��KAYET�� OLDU

Olay�n ard�ndan gitti�i Ala�ehir Devlet Hastanesi�nde ayakta tedavisi yap�l�p, darp raporu verildi�ini anlatan A.O., "Taburcu edilmemin ard�ndan ailem beni jandarmaya g�t�rd�. �ikayet�i olduk. �fadem al�nd�. K�z arkada��m� olaydan sonra babas� hastaneye g�t�rd��� i�in o �ikayet�i olamam��t�. Jandarma, k�z arkada��m� da evinden ald�rt�p, ifadesine ba�vurdu. O da �ikayet�i oldu. Onun i�in de darp raporu al�nd�" diye konu�tu.

ADALET YER�N� BULSUN"
Adaletin yerini bulmas�n� isteyen A.O., "6 ya��ndan itibaren kendimi hep erkek hissettim. Ruhum hep farkl�yd�. �ok k���k bir yerde ya��yorum. Bug�ne kadar hi� kimse bu nedenle beni d��lamam��t�. �ok destekleyen, yard�mc� olan olmu�tu. �lk defa cinsiyet tercihim nedeniyle b�yle bir �ey ba��ma geliyor. K�z arkada�� �Onunla birlikte olmayacaks�n� diye tehdit ediyorlard�. Hi�bir �ekilde beni kar��lar�na al�p konu�mad�lar. Birden b�yle bir �ey olunca �z�ld�m" diye konu�tu. Anne N.O., �ocu�unun bu olayda sonuna kadar arkas�nda olduklar�n� s�yledi.

BABA-O�ULUN �FADELER�NE BA�VURULDU

A.O. ve E.G.�nin �ikayeti �zerine soru�turma ba�latan jandarma, H.G. ve babas� M.G.�nin ifadelerine ba�vurdu. Ala�ehir�de g�zellik salonu ve servis arac� i�letmecili�i yapan 3�� ilk e�inden 4 �ocuk babas� olan M.G., telefonda DHA muhabirine yapt��� a��klamada, A.O.�yu d�vd��� iddialar�n�n ger�e�i yans�tmad���n� s�yledi. M.G., k�z� E.G.�nin A.O. ile ayn� evde ya�ad���n� ileri s�r�p, "Lezbiyen ili�ki ya��yorlar. Olay g�n� o�lum H.G.�ye bir k�z telefon edip, �Evrenli Tepesi�ndeki parkta; ablan� d�v�yorlar� demi�. O�lum parka gitti�inde k�z�m� a�z� burnu kan i�inde bulmu�, beni arad�. Ben de e�imle birlikte olay yerine gittim. K�z�m�n yan�nda A.O.�nun d���nda, ba�ka k�z arkada�� daha vard�. Ancak, o k�z darp edilmemi�ti. Hapl� ve alkol�yd�ler. ���n� de otomobilime al�p, hastaneye g�t�rmek i�in yola ��kt�k. Ancak, hastaneye gitmek istemediler. A.O., Ala�ehir Meydan��nda inmek istedi. Onu b�rakt�ktan sonra, di�er k�z� da evine b�rakt�m. K�z�m� da bana ait olan ve annemin �st kat�nda bulunan di�er evime b�rakt�m. A.O.�yu ben ve o�lum darp etmedik. K�z�mla kavga etmi�ler. Gece beni jandarmadan arad�klar�nda, �oke oldum" dedi.

Kar��t��� bir trafik kazas� nedeniyle 2 y�l kald��� cezaevinden bir s�re �nce ��kt���n� da belirten M.G., "Ben de bir babay�m. Benim de bir �eref ve onurum var. K�z�m ve A.O., olaydan sonraki o foto�raflar� internette payla��p, bana iftirada bulundu. Buras� k���k bir yer. Bunu ben nas�l kald�ray�m. �Okusun� diye elimden ne geliyorsa yapt���m k�z�m�n bana neden b�yle bir �ey yapt���n� bir t�rl� anlayam�yorum. K�z�m E.G., ortaokulu bitirdikten sonra okumad�. Kurs ald�r�p, kuaf�r olmas� i�in i�e yerle�tirdim. Ancak, �al��mad�. A.O. ile arkada�l��� onu yakt�" dedi.

E.G.�nin �z annesinin ise Tekirda��n �orlu il�esinde ya�ad��� ��renildi.

Kaynak : http://www.mynet.com/haber/guncel/cinsiyet-degistirmeye-calisan-gence-dayak-3289812-1Haber Tarihi : 29.09.2017
Haber Edit�r� : Dejavu_
  �� GERi
Bu haber 134061 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

haberin ba�l���ndan ��kan anlam ile i�eri�i farkl� �eyler.
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
LGBT�+ K�sa Film Yar��mas�
M�sl�man Bir Lezbiyen ile Siyahi Bir Kad�n�n A�k�n� Anlatan Dizi �nsanlar� Heyecanland�rd�!
Kuir �ift, Evlenmelerinin Yasal Oldu�u Her �lkede Evlenecek!
Lezbiyen �iftin Bebe�i, �z Babas� Taraf�ndan �ld�r�ld�!
Lezbiyen K�z�n� Evlenmeye �kna Edecek Erke�e Bir Servet Vadeden �inli �� Adam�
Tombala�dan homofobi ��kt�!
T�rkiye�nin ilk kuir olimpiyat oyunlar�: Queer Olympix
K�z Arkada��ndan Polis Memuruna Londra Onur Y�r�y���nde Evlilik Teklifi!
Almanya'da e�cinsel evlilik onayland�! Tarihi karar
Merkel`den e�cinsel evliliklere ye�il ���k