Haber | Diyanet leri Bakan Erba'tan LGBT aklamas: Yaradla aykr bir sapknlk

Diyanet ��leri Ba�kan� Erba�'tan LGBT� a��klamas�: Yarad�l��a ayk�r� bir sapk�nl�k


Diyanet ��leri Ba�kan� Prof. Dr. Ali Erba�, T�rkiye'de 30 Haziran'da d�zenlenen Onur Y�r�y���'ne de�indi�i konu�mas�nda LGBT�+ bireyler i�in 'sapk�n' ifadesini kulland�. Konya'da d�zenlenen 8. Yurt D��� Din Hizmetleri Konferans�'n�n a��l���nda yapt��� konu�mas�nda Erba�, "Aileyi tahrip eden, insani ve ahlaki de�erleri hi�e sayan s�z konusu propagandan�n, �zg�rl�k, onur gibi kavramlarla servis edilmesi bir alg� operasyonu ve aldatmacad�r." dedi.

�stanbul'da yasaklanan Onur Y�r�y���'n�n ard�ndan bir�ok belediye sosyal medya hesaplar� �zerinden "Nefret de�il, sevgi kazanacak. "#Pride2019" etiketleriyle payla��m yapm��t�. Konu�mas�nda Onur Haftas� etkinliklerine de�inen Erba�, "Zaman zaman baz� kavramlar, organizasyonlar, 'cinsiyet e�itli�i' gibi sloganlar ad� alt�nda birtak�m sapk�nl�klar�n g�ndeme getirildi�ini ve yaygara yap�ld���n� g�rmekteyiz." ifadelerine yer verdi.

"Yarad�l��a ayk�r� bir sapk�nl�kt�r"

�slamofobi'nin bir insan haklar� sorunu oldu�unu s�yleyen Erba� konu�mas�na ��yle devam etti: "Anne olmay� devreden ��karan bir kad�n ve baba olmay� devreden ��karan bir erkek tasavvuru, f�trata, yarad�l��a ayk�r� bir sapk�nl�kt�r ve tarih boyunca b�t�n inan�lar taraf�ndan hem reddedilmi� hem de lanetlenmi�tir. Yani annelik ve babal�ktan vazge�en cinslerin birbiriyle evlenmelerine var�ncaya kadar ileri g�t�r�len bu i�, b�t�n insanl���n meselesidir, sadece M�sl�manlar�n meselesi de�il. Bu y�zden �ocuklar�m�z�, gen�lerimizi sapk�n anlay��lara kar�� e�itmek, bilin�lendirmek ve korumak hepimizin vazifesidir."


Kaynak: https://tr.euronews.com/amp/2019/07/02/diyanet-isleri-baskani-erbastan-lgbti-aciklamasi-yaradilisa-aykiri-sapkinlik


Haber Tarihi : 02.07.2019
Haber Edit�r� : Dersuyolf
  �� GERi
Bu haber 117446 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

Evet kesinlikle din adamlar�ndan hac�lardan hocalardan ve bunun gibi sap�k lardan �ocuklar�m�z� korumak i�in e�itim vermeliyiz.. anne ve baba olmaktan ise vaz ge�emiyoruz sadece yeni yollar buluyoruz.. Demeyi �ok isterdim..
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
�stanbul B�y�k�ehir Belediye (�BB) Ba�kan� Ekrem �mamo�lu yabanc� bas�n mensuplar�n�n sorular�n� yan�tlad�.
�i�li Belediyesi Onur Haftas��n� kutlad�
BirG�n gazetesine ilan: LGBT�+ Onur Y�r�y��lerini yasaklamay� b�rak�n!
Hormonlu Domates�ler sahiplerini buldu: Ankara Valili�i, T�HEK, Diyanet ve dahas�
7. �ZM�R LGBT�+ ONUR HAFTASI YASAKLANDI
7. �zmir LGBT�+ Onur Haftas� Program� A��kland�!
Birlikte G��l�y�z
Emel! Bende lezbiyen de�ilim
ODT�'l�ler, gay ve lezbiyenler i�in eylemde
ARA�TIRMA: HETEROSEKS�EL KADINLAR E�C�NSEL TEMALI YET��K�N F�LMLER�N� TERC�H ED�YOR