Haber | Ebrar Karakurt, oyuncu sevgilisi rem'le dudak dudaa grntlendi

Ebrar Karakurt, oyuncu sevgilisi �rem'le dudak duda�a g�r�nt�lendi


Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, �zel hayat�yla g�ndemden d��m�yor. Ge�ti�imiz aylarda sevgilisinden ayr�lan Karakurt, oyuncu �rem Tuncer ile yeni bir a�ka yelken a�t�. �lkili, �nceki ak�am Kuru�e�me'de bir mekanda sarma� dola� g�r�nt�lendi.

Ebrar Karakurt, May�s 2021'de �talya Kad�nlar Voleybol Ligi tak�mlar�ndan Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmu� ve 2 y�ll�k s�zle�me imzalam��t�. Uzun s�redir �mge ad�ndaki k�z arkada�� ile mutlu bir birliktelik ya�ayan Ebrar Karakurt'un ge�ti�imiz haftalarda sevgilisinden ayr�ld��� ortaya ��km��t�.

�MGE'Y� �ABUK UNUTTU
Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi �mge, TikTok fenomeni Devin ile yeni bir ili�kiye ba�lad�. �mge'n�n ard�ndan Ebrar Karakurt'un da yeni bir a�ka yelken a�t��� ortaya ��kt�. �zel hayat�yla s�k�a konu�ulan Karakurt, Baraj dizisinde canland�rd��� Fulya karakteriyle tan�nan oyuncu �rem Tuncer ile a�k ya�amaya ba�lad�. Oyuncu �rem Tuncer, sosyal medya hesab�ndan Ebrar ile foto�raf�n� "A��k oluyorum" notuyla payla�arak a�klar�n� ilan etti.

SARMA� DOLA� G�R�NT�LEND�LER
Ya�ananlar�n ard�ndan ikili, �nceki ak�am Kuru�e�me'de bulunan bir mekanda g�r�nt�lendi. Canl� m�zik e�li�inde e�lenen sevgililer, bir a�ka geldi. Birbirlerine sar�larak dans eden ve �ark�lar s�yleyen iki sevgili, bir ara �evredekilere ald�r�� etmeden �p���rken g�r�nt�lendi.

Kaynak: https://www.mynet.com/ebrar-karakurt-oyuncu-sevgilisi-irem-le-dudak-dudaga-goruntulendi-400541-mymagazin


Haber Tarihi : 14.05.2022
Haber Edit�r� : UntiLSleeP
  �� GERi
Bu haber 27244 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz
Bu habere yap�lm�� bir yorum bulunmamaktad�r

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
�mkans�z san�yordu! Hamile kalan adam �oke eden gebelik s�recini sosyal medyadan payla�t�
�mkans�z san�yordu! Hamile kalan adam �oke eden gebelik s�recini sosyal medyadan payla�t�
Bomba iddia! "Senem Kuyucuo�lu erkek olmak i�in ameliyat olmay� bekleyen..."
Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�ndan �nl� bir kad�nla a�k ya�ad�m"
LGBT�+ voleybolcuya homofobik sald�r�
Ebrar Karakurt ve homofobi tart��malar�
Bakanl�k'�n Bo�azi�i savunmas�: Tutuklamalar hukuka uygun
Bu ulusu daha �nce duymad���n�za eminiz! Mercan Denizi Adalar��nda kurulan �Gay ve Lezbiyen Krall���� �a�k�nl�k yaratt�
R�zgar Erko�lar: Ben ya�amay� se�tim!
Football Manager Tarihinde �lk Kez Kad�n Futbol Tak�mlar� da Yer