Haber | Evlilik turnesine kan lezbiyen ifte lmcl hastalk oku

Evlilik turnesine ��kan lezbiyen �ifte �l�mc�l hastal�k �oku


E�cinsel evliliklerin yasal oldu�u 24 �lkede ayr� ayr� d���n yapacaklar�n� a��klayan Hollandal� ve Bel�ikal� lezbiyen �iftin bu plan�, �l�mc�l hastal�k nedeniyle m�mk�n olmayacak.

Bel�ika'n�n Anvers kentinde 5 y�l �nce evlenen Fleur Pierets ile Hollandal� sevgilisi Julian Boom, 170 �lkedeki e�cinsel evlilik yasa��na dikkati �ekmek i�in 24 �lkede daha nikah k�yma karar� ald�lar. E�cinsel planlar�, �iftlerden 39 ya��ndaki Hollandal� Julian Boom'un beynindeki t�m�r nedeniyle en fazla 3 ay �mr� kald���n�n ortaya ��kmas� sebebiyle iptal edildi.

"HAYATIMIN A�KI �LECEK"

Ac� haberi, Boom'un 43 ya��ndaki Bel�ikal� e�i Fleur Pierets Facebook hesab�ndan duyurdu. Pierets, sosyal medya hesab�nda "Hayat�m�n a�k� �lecek" diye yazd�.

Lezbiyen �ift, e�cinsel evliliklerin tan�nd��� �lkelerde nikah k�ymak i�in ger�ekle�tirecekleri "evlilik turnesi" i�in b�t�n mal varl�klar�n� satt�lar.

Gittikleri her �lkede yeni bir gelinlik almay� planlayan Fleur ve Julian, lezbiyen gay, biseks�el ve transseks�el (LGBT) bireylerin elit haklara sahip olmas� konusunda m�cadele vermeyi ama�l�yordu.

HABER� 4. N�KAHLARINDA ALDILAR

Lezbiyen �iftin nikah i�in gitti�i �lkelerde LGBT �rg�tleri taraf�ndan partiler d�zenlenmesi planlanm��t�. Bel�ika'n�n ard�ndan New York, Amsterdam ve Paris'te d�rd�nc� kez nikah masas�na oturan Fleur ve Julian, k�t� haberi Fransa'da ald�lar.

�NCE KONU�MA YETENE�� VE HAFIZASINI KAYBEDECEK

Daha �nce yakaland��� g���s kanserini 2016 y�l�nda yenen Julian, Paris'te aniden rahats�zland�. Yap�lan kontroller sonucu 39 ya��ndaki kad�n�n beyninde ve g��s�nde k�t� huylu t�m�r tespit edildi.

Doktorlar, beyindeki t�m�r�n giderek b�y�d���n� ve Julian Boom'un en fazla 3 ay �mr� kald���n� s�ylediler. Hekimlere g�re Julian 3 ay i�erisinde �nce konu�ma yetene�ini ve haf�zas�n� kaybedecek. Daha sonra da komaya girecek.

T�M�R 10 YIL BOYUNCA B�Y�M��

Doktorlara g�re beyindeki t�m�r 10 y�ldan fazla bir s�re b�y�m��. G���s kanseri ile m�cadele etti�i d�nemde Julian'a beyin taramas� yap�lmam��. Fleur, "�yi ki de yap�lamam��. ��nk� harika bir 18 ay ge�irdik. Bizi nas�l korkun� bir senaryonun bekledi�ini bilmeden 4 kez evlendik" diyor.


Haber Tarihi : 21.12.2017 01:00:00
Haber Edit�r� : UntiLSleeP
  �� GERi
Bu haber 129374 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

Ne kadar s�k� lezbiyenlermi�.Inatla m�cadele ederek gittikleri yerde nikah kiyiyorlar.Ne g�zel derin bir a�k de�il,sevgiymis.
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
Cinsiyet De�i�tirdikten Hem �nce Hem de Sonra Do�um Yapan Trans Erkek Tarihe Ge�ti!
Alperen Ocaklar� Ba�kan�'n�n LGBT�'yi tehdit davas�nda karar ��kt�
B�y�k skandal! Y�llarca e�cinselleri fi�lemi�ler
T�rkiye�de LGBT� Filmleri �zlemek De Mi Yasak?!
Cinsiyet De�i�tirme Kanunu`nda De�i�iklik
Taksim`de yap�lacak olan LGBT� etkinlikleri yasakland�!
Ankara Valili�i, 'Alman LGBT Film G�nleri'ni yasaklad�
Hollywood'un iki g�zel kad�n� �d�l t�reninde dudak duda�a �p��t�
Trans erkek Derin Oylum yurttan at�ld�
Anne-o�ul cinsiyet de�i�tirdi; baba-k�z oldular