'�imdiye kadar yap�lm�� en iyi olimpiyat reklam�'
2014 so�i k�� olimpiyatlar� hakk�ndaki tart��malar s�rerken, norve�'ten rusya'ya �ok konu�ulacak 'olimpiyat reklaml�' bir g�nderme geldi. �u s�ralar rusya'n�n so�i kentinde d�zenlenen 2014 k�� olimpiyatlar� hakk�ndaki tart��malar hala s�r�yor. olimpiyat �ncesinde, �zellikle kentteki gay ve lezb..

K��e Yaz�lar�
Aliye Ayb�ke �zdemir‏
Herkes Kar��, Herkese Kar��
T�m yaz�lar i�in t�klay�n

Haberlerden Ba�l�klar
Disney Channel'da ilk lezbiyen �ift

�ocuklar i�in yay�n yapan bir kanal disney channel, hepimizin bildi�i �zere... good luck charlie- �yi �anslar charlie de bu kanalda yay�nlanan sit-comlar�ndan bir tanesi. dizi, duncan ailesinin yeni do�an d�rd�nc� �ocuklar�ndan sonra hayatlar�ndaki de�i�iklikleri anlat�yor. disney channel ..
Lezbiyen mankenler b�yle yakaland�

model cara delevingne ve oyuncu sevgilisi michelle rodriguez londra'da ilgin� bir �ekilde kameralara yakaland�. victoria's secret'�n en �nl� meleklerinden cara delevingne ve oyuncu michelle rodriguez londra'daki tren istasyonunda kameralara yakaland�. ge�ti�imiz haftalarda birlikteliklerini a��..
Lezbiyen k�z�ndan babas�na yan�t

hong kong'ta, k�z�n�n lezbiyen olmas�n� kabullenemeyen ve k�z�yla evlenecek erke�e 65 milyon dolar verece�ini s�yleyen i� adam� cecil �ao'ya (77) k�z�ndan, �sen bir erkekle evlendi�inde ben de bir erkekle evlenebilirim� yan�t� geldi. sosyal medyaya yans�yan teklifin ard�ndan birbiri ard�na evlenme ..
"D�nya d�n�yorsa ben de d�nerim!"

bu kez s�z bir trans erkekte. �nan, i��l cinmen'e anlatt� hayalinizdeki ki�iye benzemek i�in neler yap�yorsunuz? spor, botoks, diyetisyen, estetik ameliyat� siz ne yap�yorsan�z, �nan daha fazlas�n� yapt�. �nan, anatomik olarak bir kad�n olarak do�du. oysa �imdi bir erkek. bit kadar bir k�z �..
Bu kad�n�n size s�yleyecekleri var!

24 ya��ndaki trans birey ela, ya�ad�klar�n� i��l cinmen�e anlatt� ela, g�zel bir k�z. 1.78 boyu, k�z�la �alan sa�lar�, i�i g�len g�zleri, yumu�ac�k bir sesi var. bilgi �niversitesi'ne gidiyor, sinema televizyon okuyor. daha 24 ya��nda ama 100 y�ll�k bir m�cadele vermi� gibi olgun ve vakur. o ..
LGBT aktivisti intihar etti

azerbaycan'da 20 ya��ndaki lgbt aktivisti bir gen� intihar etti. 23 azad lgbt grubunun ba�kan� olan �ahmarl�, bak��de �al��t��� ofiste arkada�lar� taraf�ndan �l� bulundu. �sa �ahmarl�, intihar etmeden �nce, "hepiniz �l�m�mde g�nahkars�n�z. bu d�nya benim renklerimi ta��yacak kadar renkl..
Ankara�y� Kuirle�tirecek Festival ��in Geri Say�m Ba�lad�!

pembe hayat lgbtt derne�i�nin bu y�l ���nc�s�n� d�zenledi�i kuirfest, 16-23 ocak tarihleri aras�nda ankara�y� kuir bir ba�kent h�line getirmeye haz�rlan�yor. festival y�netmeni bilge ta� ile 3. kuirfest�in �ne ��kan filmlerini, g�sterimler kadar dikkat �eken yan etkinliklerini ve tabii ki yo�un emek..
Obama So�i�ye Lezbiyen Tenis�i Billie Jean King�i G�nderiyor

20 kere wimbledon �ampiyonu olan lezbiyen tenis�i billie jean king, 7 �ubat�ta ba�layacak 2014 so�i k�� olimpiyatlar�nda abd delegasyonunun bir par�as� oldu. 2009�da amerikan �zg�rl�k ni�an�na lay�k g�r�len 70 ya��ndaki king, d�nyan�n en ba�ar�l� atletlerinin aras�nda olmakla birlikte, d�nyan�n en ..
Diger haberler:
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

 Toplam Haber :1232

En son yap�lan okuyucu yorumlar�
- Thewaves2222 : �lgin� (Haber:Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�..)
- Rahibe_sena : Ne var bunda bence �ok normal ama ke�ke medya �n�nde yapmasalar �uan �rnegin selin cigerci bile ta�� (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Her�ey zaten �ok normal bunun d���nda �. (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Bende istiyorum ❤🔥 (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)
- Cecile : vay vay vay yak���r. biz de bir 200-300 y�la... :D (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)

En �ok ilgi �eken haberler.(Son 40 g�nl�k)


Diger haberler:
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

 Toplam Haber :1232