E�cinseller ona bay�l�yor!
y�l�n pop y�ld�z� se�ildi! 6 grammy �d�l� kazanan adele, �ngiltere�de a��rl�kl� olarak e�cinsellerin dinledi�i bir radyonun yapt��� ankette y�l�n pop y�ld�z� se�ildi. 4 bin ki�inin kat�ld��� ankette oylar�n y�zde 55�ini alan adele, madonna ve lady gaga gibi isimleri geride b�rakmay� ba�ard�. e�ci..

K��e Yaz�lar�
Aliye Ayb�ke �zdemir‏
Herkes Kar��, Herkese Kar��
T�m yaz�lar i�in t�klay�n

Haberlerden Ba�l�klar
E�cinsel Lise ��rencisi Arkada�lar� Taraf�ndan D��land��� i�in �ntihar Etti!

iowa'da ya�ayan 14 ya��ndaki kenneth weishuhn'un okudu�u lisede e�cinsel oldu�unu a��klamas�n�n ard�ndan arkada�lar� taraf�ndan d��land��� ve hakarete u�rad��� gerek�esiyle intihar etti. lowa'da ya�ayan 14 ya��ndaki kenneth weishuhn'un okudu�u lisede e�cinsel oldu�unu a��klamas�n�n ard�ndan arkada�..
Komadan uyand�, lezbiyen oldu

vikki salmon evinde ��kan bir yang�n sonras� komaya girdi. 16 g�n sonra komadan ��kt���nda hayat�nda �nemli bir de�i�iklik oldu. �ki �ocuk annesi 36 ya��ndaki kad�n art�k hemcinslerine ilgi duyuyordu. �imdi lezbiyen arkada�� julie smith (25) ile birlikte. herkesin �ok �a��rd���n� s�yleyen vikki, "..
Lezbiyen ili�ki cezas�

lezbiyen ili�ki i�eren film yay�nlayan tv kanal�na rtuk taraf�ndan ceza uyguland� lezbiyen ili�ki cezas� rt�k, yerel yay�n yapan g�zde tv�ye lezbiyen ili�ki i�eren film yay�nlad��� gerek�esiyle uyar� cezas� verdi. film, aile yap�s� ve toplumun ahlak anlay���n�n yozla�mas�na neden olacak nitelikte g..
Rihanna'n�n lezbiyen a�k� m� var?

rihanna'n�n lezbiyen a�k� m� var? dozu iyice ka��rd�! "g�zellik m�kemmel, uysall�k daha da iyi. evlen benimle" barbados�lu �ark�c� rihanna, �nceki ak�am, en yak�n kad�n arkada�� olarak tan�nan melissa forde�la bulu�tu. ancak, 24 ya��ndaki �ark�c�n�n twitter�da yazd�klar�ndan bu randevunun ik..
Kar�s� Hamile Baba'y� Terketti

d�nyada "hamile adam" olarak tan�nan thomas beatie 9 y�ll�k kar�s�ndan ayr�ld���n� a��klad�. 38 ya��ndaki thomas beatie abd'de bir televizyon program�nda yapt��� a��klamada "her birliktelikte oldu�u gibi, bizde de ini� ��k��lar oldu. ve sonunda ayr�lmaya karar verdik" dedi. thomas beatie ayr�ca ci..
Lezbiyen kad�n askerin taciz m�cadelesi

kad�nl���n, hi�bir makamda erkek g�z�nden ka�maz bir bedensel varl�k oldu�u bilinen bir ger�ektir. hadi kendimizi kald�rmayal�m. biyolojik etkisi d���nda, salt ba�ka �zellikleri ile; itibar g�ren, ciddiye al�nan, seks�el istek duyulmayan kad�n say�s� ka�t�r? bir, ��, be�? y�z, bin, milyon? ..
T�rk e�cinseller ge�it t�reni yapacak.

her y�l amsterdam��n kanallar�nda d�zenlenen e�cinsellerin tekneyle yapt��� ge�it t�reninde bu y�l, ilk kez bir t�rk teknesi de yer alacak. progay derne�i yetkilileri taraf�ndan yap�lan a��klamaya g�re amsterdam�daki gay parade 2012 ge�itinde bu y�l ilk kez bir t�rk teknesinin yer alaca�� belirtil..
CHP'li vekilden lezbiyenlere b�y�k destek

chp'li �afak pavey, lezbiyen ili�ki �yk�lerinin yer alaca�� kad�n kad�na �yk� yar��mas�'n�n j�ri onur �yeli�ini yapacak.... chp milletvekili �afak pavey'in lezbiyen kad�nlar�n hikayelerinin anlat�laca�� "kad�n kad�na �yk� yar��mas�"n�n j�ri "onur" �yeli�ini yapacak olmas�, chp'li vekili zor durumda..
Diger haberler:
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

 Toplam Haber :1232

En son yap�lan okuyucu yorumlar�
- Thewaves2222 : �lgin� (Haber:Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�..)
- Rahibe_sena : Ne var bunda bence �ok normal ama ke�ke medya �n�nde yapmasalar �uan �rnegin selin cigerci bile ta�� (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Her�ey zaten �ok normal bunun d���nda �. (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Bende istiyorum ❤🔥 (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)
- Cecile : vay vay vay yak���r. biz de bir 200-300 y�la... :D (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)

En �ok ilgi �eken haberler.(Son 40 g�nl�k)


Diger haberler:
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

 Toplam Haber :1232