Umutsuz Ev Kad�n�'yd�, lezbiyen oldu
'gabrielle solis' olmay� bir s�re kanara b�rak�p yeni filmi i�in kollar� s�vayan bir aktris o. bug�nlerde. hollywood'un seksi y�ld�zlar�ndan eva longoria, hayat�n�n en zorlu rollerinden birine 'soyundu'. �yle ki latin amerikal� y�ld�z, 'without men' (erkeksiz) filminde lezbiyen sahneleriyle olduk�a ..

K��e Yaz�lar�
Aliye Ayb�ke �zdemir‏
Herkes Kar��, Herkese Kar��
T�m yaz�lar i�in t�klay�n

Haberlerden Ba�l�klar
TRT'nin '���nc� cins' savunmas�

homofobi, 'e�cinsel korkusu' ise nesi acayip? trt radyosu'ndan bir denetim makas� hik�yesi... �zerinden zaman ge�mi� gibi ama �z� o kadar taze ki� bir dinleyin. 27 mart 2011 tarihinde trt radyo�daki �tatil sabah�� program� atiye�den �a�k�na da sana da� adl� �ark�yla ba�lad�. 55 dakika s�recek pro..
Lezbiyenler kadro d���

almanya�da bu sene yedincisi d�zenlenen d�nya kad�nlar futbol �ampiyonas��na futboldan �ok cinsel tercih tart��mas� damgas�n� vurdu. �nce ekvator-gine tak�m�nda forma giyen iki karde�in erkek oldu�u dedikodular� yay�ld�. �lke futbol federasyonu bu sporcular�n sakat oldu�u i�in �ampiyonaya getirilme..
Taksim yerinden oynad�.

lambdaistanbul'un ev sahipli�inde ger�ekle�en 19. onur haftas� etkinlikleri �er�evesinde yap�lan onur y�r�y��� istiklal caddesinde b�y�k co�kuyla ger�ekle�ti. yakla��k 10 bin ki�inin �zerinde kat�l�mc� ile ger�ekle�en y�r�y�� s�ras�nda istiklal caddesi gokku�a�� renklerine boyand�.. taksim mey..
Mango ve English Time'da M�zikli Protesto

transfobi ve homofobi kar��tlar� bir trans bireyin kayd�n� yapmayan english time dil kursunu ve ba�ka bir trans bireyin kad�n kabininde giyinmesini engelleyen mango ma�azas�n� basarak ayr�mc�l��� m�zikle protesto etti. bir grup transfobi ve homofobi kar��t� english time dil kursunda ve mango ma..
Hormonlu domatesler sahiplerini buldu

lambdaistanbul lgbtt dayan��ma derne�i'nin homofobi ve transfobiye dikkat �ekmek i�in yedinci kez da��tt��� hormonlu domates homofobi-transfobi �d�lleri'ni kazananlar a��klad�. 7. kez verilen hormonlu domates �d�lleri'nin kazananlar aras�nda ak parti, tsk, gazeteciler vakf�, facebook t�rk..
Af �rg�t�nden T�rkiye'ye E�cinsel Ele�tirisi

uluslararas� af �rg�t��n�n yeni raporu t�rkiye�yi e�cinseller ve transseks�ellere uygulad��� muameleden �t�r� �iddetle ele�tiriyor. raporda g�venlik g��lerinin s�rekli bask�ya ba�vurdu�u belirtilirken h�k�met ayr�mc�l�k yapmakla su�lan�yor uluslararas� af �rg�t��n�n �ne hastal�k ne de bir su� ba�l..
Queer'ler onurumuzdur

queer teori bize, 'ba�kalar� �zg�r de�ilse, hi� kimse �zg�r olmaz' diyordu. * ba�bakan��n polis panzerine kafa tutan bir g�sterici i�in �k�z m�d�r kad�n m�d�r?� sorusunu sordu�u, muhalefetin muhalefetini �gitsin de bi kontrol etsin ki ki ki� �ekli yapt��� ve bu ��k���yla takdir toplad��� toprakla..
Lezbiyen Carmen

hollywood�un seksi y�ld�z� carmen electra ile ilgili ortaya at�lan bir iddia, erkek hayranlar�n� �zece�e benziyor. �ark�c� e�i dave navarro�dan ge�ti�imiz a�ustosta ayr�lan carmen in, �nl� kad�n rock y�ld�z� joan jett ile lezbiyen ili�ki ya�ad��� �ne s�r�ld�. jett in bir konserine giden carmen, kon..
Diger haberler:
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

 Toplam Haber :1232

En son yap�lan okuyucu yorumlar�
- Thewaves2222 : �lgin� (Haber:Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�..)
- Rahibe_sena : Ne var bunda bence �ok normal ama ke�ke medya �n�nde yapmasalar �uan �rnegin selin cigerci bile ta�� (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Her�ey zaten �ok normal bunun d���nda �. (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Bende istiyorum ❤🔥 (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)
- Cecile : vay vay vay yak���r. biz de bir 200-300 y�la... :D (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)

En �ok ilgi �eken haberler.(Son 40 g�nl�k)


Diger haberler:
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

 Toplam Haber :1232