RUSYA'DA E�C�NSEL MEYDAN SAVA�I!
lezbiyen ve homoseks�ellerin g�steri yapaca��n� duyan ruslar, meydana ak�n etti. say�lar� 50'yi bulan rus homoseks�el ve lezbiyenler moskova'daki alexander bah�esi ve me�hul asker an�t�n�n �n�nde topland�. e�cinsellere yap�lan ayr�m�n durdurulmas� ve e�cinsel evliliklere izin verilmesini istey..

K��e Yaz�lar�
Aliye Ayb�ke �zdemir‏
Herkes Kar��, Herkese Kar��
T�m yaz�lar i�in t�klay�n

Haberlerden Ba�l�klar
Yeni filminde s�rpriz bir rol� canland�rd�

halit ergen�, lale mansur ve ye�im ceren bozo�lu�nun ba�rollerini oynad��� �misafir� filmi �nceki g�n vizyona girdi filmde k�tahya�da ya�ayan makbule isimli bir kad�na hayat veren ceren bozo�lu, izleyiciyi �a��rtt�. lale mansur�un canland�rd��� ay�e karakteriyle lezbiyen bir ili�ki ya�ayan bozo�lu,..
Kad�ndan kad�na cinsel tacize hapis

adana'da kad�n arkada��na cinsel i�erikli mesajlar �ekti�i iddia edilen b.t. (36) adl� kad�n, 10 ay hapse mahkum edildi. b.t., 2008'de i� arkada�� s.e.'ye, "seni dudaklar�ndan �peyim, �ok tatl�s�n k�sra��m" yaz�l� mesajlar att�. bunun �zerine s.e., konuyu yarg�ya ta��d�. g�zalt�na al�nan b.t. hakk�n..
Moskova'da e�cinsel y�r�y��� yasakland�

rusya'n�n ba�kenti moskova kent y�netimi halk aras�nda huzursuzlu�a yol a�abilece�i gerek�esiyle e�cinsel y�r�y���ne izin vermedi. e�cinsel haklar� savunucular�ndan nikolay aleksiyev ap�ye yapt��� a��klamada, kremlin yak�n�ndaki bir yerde 28 may�s�ta y�r�y�� izni i�in kent y�netimi�ne ba�vurdukla..
�stanbul�dan Ankara�ya G�kku�a�� Otob�s� Kalkacak!

g�kku�a�� koalisyonu 22 may�s pazar g�n� yap�lacak homofobi ve transfobi kar��t� bulu�man�n y�r�y���ne �stanbul�dan kat�lmak isteyenler i�in otob�s kald�r�yor. "�stanbul�dan ankara�ya g�kku�a�� otob�s� kalkacak! g�kku�a�� koalisyonu 22 may�s�ta yap�lacak homofobi ve transfobi kar��t� bulu�man�n ..
�nternetime dokunma!

22 a�ustos'ta devreye girecek olan internette filtre uygulamas�nda geri ad�m at�lmas�n� isteyen 10 binlerce ki�i bug�n pek �ok �ehirde "�nternetime dokunma" eyleminde y�r�d�. taks�m'�n �ansi �stanbul'da g�ne� p�r�l p�r�l, hava harikayd�. eylem i�in meydanda toplanan kalabal���n keyfi �ok yerinde..
Sans�re Kar�� Eylem!

15 may�s 2011 g�n� 14:00'da b�y�k bi kat�l�mla taksim meydan�ndan ba�lay�p t�nel'e kadar yap�lacak sans�rlere, tib'e, btk'ya, filtrelere, kategorilere kar�� y�r�y���n di�er illerdeki ayaklar� da belli oldu. �zmir'de ayn� g�n k�br�s �ehitleri caddesi, sevin� pastanesi �n�nde. ankara'da ku�ulu park'ta..
D�nya "�am'�n e�cinsel k�z�"n� konu�uyor

yar� suriyeli, yar� abd'li "mutlak yabanc�" "e�cinsel k�z"�n blogu, suriye'deki muhaliflerin ya�ad�klar�n� her y�n�yle g�zler �n�ne seriyor. muhafazakar bir �lkede ya�anan bir ayaklanmada kahraman olmas� beklenmeyecek insanlar�n ba��nda emine abdullah geliyor. kad�n, lezbiyen ve yar�-amerikal� ol..
Lezce.com Duyuru: BTK Yeni �nternet Yasas�

22 a�ustos 2011 tarihinde uygulamaya girecek olan yeni internet yasas� 4 paket halinde sunulacakt�r. t�m kullan�c�lar�n kendilerine uygun bir paket se�mesi gerekmektedir. paket se�medi�iniz takdirde otomatik olarak paketiniz standart paket olacakt�r. �uan mevcut kulland���n�z internet, yeni interne..
Diger haberler:
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

 Toplam Haber :1232

En son yap�lan okuyucu yorumlar�
- Thewaves2222 : �lgin� (Haber:Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�..)
- Rahibe_sena : Ne var bunda bence �ok normal ama ke�ke medya �n�nde yapmasalar �uan �rnegin selin cigerci bile ta�� (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Her�ey zaten �ok normal bunun d���nda �. (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Bende istiyorum ❤🔥 (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)
- Cecile : vay vay vay yak���r. biz de bir 200-300 y�la... :D (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)

En �ok ilgi �eken haberler.(Son 40 g�nl�k)


Diger haberler:
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

 Toplam Haber :1232