Haber | Gz Dnm Ak, Ecinsel Sevgilisine Ailesini ldrtt

G�z� D�nm�� A��k, E�cinsel Sevgilisine Ailesini �ld�rtt�


Brezilya'da e�cinsel kad�n, �nce sevgilisine anne-babas�n� �ld�rtt�, sonra da hapishanede bu katille evlendi.

E�cinsel evlili�in yasal oldu�u Brezilya'da cinayetten mahk�m olan iki kad�n hapiste evlendi. �imdi de ayn� ko�u�ta kal�yorlar

Brezilya, iki e�cinsel mahk�mun ya�ad��� a�k� konu�uyor. �kisi de cinayet nedeniyle hapiste olan Suzanne Von Richthofen (30) ve Regina Sandra Sanchez (36), Rio De Janeiro'da kald�klar� hapishanede evlendi. E�cinsel evlili�in yasal oldu�u Brezilya'da b�y�k ses getiren a�k ikilinin hapishanede �al��t�klar� tekstil at�lyesinde tan��malar�yla ba�lad�. Sanchez, ���k oldu�u Richthofen i�in, kocas�n� �ld�r�p par�alara ay�ran eski sevgilisinden ayr�ld�. �kili k�sa s�rede ili�kilerini ilerleterek evlilik karar� ald�. �ift �imdi evlendikleri hapishanede ayn� ko�u�ta kal�yor.

18 YA�INDA ANNE-BABASINI �LD�RTT�

E�cinsel a��klar�n bu kadar ses getirmesi ge�mi�lerine dayan�yor. Richthofen 18 ya��nda, anne ve babas�n� �ld�rtm��t�. Ailesinin sevgilisiyle ili�kisine kar�� ��kmas� �zerine gen� k�z erkek arkada�� ve onun karde�ine anne ve babas�n� demir �ubuklarla d�verek �ld�rtt�. Gen� k�z o s�rada salonda bekledi. �ift ebeveynlerin milyonlarca dolar�n� al�p mutlu bir hayat s�rmeyi planl�yordu. Ancak ��� de yakalan�p 39'ar y�l hapis ald�. Sanchez ise 2006 y�l�nda bir �ocu�u ka��rm��, ailesi fidye �demedi�i i�in de �ld�rm��t�. Sanchez'e de 27 y�l ceza verilmi�ti.

Kaynak: www.haberler.com 01.11.2014


Haber Tarihi : 01.11.2014
Haber Edit�r� : Maya
  �� GERi
Bu haber 118609 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

Esefle K�n�yorum!
Yazan: Lezce �yesi

haberi yaz�m dili �ok yanl��. ba�l��� ilk okudu�umuzda k�z arkada��na anne babas�n� �ld�rtt���n� san�yoruz ama haberin sonlar�n� okuyunca -gen� k�z erkek arkada�� ve onun karde�ine anne ve babas�n� demir �ubuklarla d�verek �ld�rtt�- c�mlesiyle bu olay�n e�cinsel �iftin birlikteli�iyle hi�bir alakas� olmad���n� anl�yoruz. ba�l�ba��na sa�mal�k. ha habere gelecek olursak allah �slah etsin ne diyeyim.
Yazan: Lezce �yesi

Uff demek ki manyaklar her t�rl� cinsel y�nelimden ��kabiliyormu� diyorum ve bu haberin bu siteyle alakas�n� g�rmek istemiyorum.
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
Trans ge�i� s�recinde �reme ve evlilik hakk� i�in kanun teklifi
K�z arkada�� ili�kilerini ailesine s�ylemek istemedi diye intihar etti
R�zgar Erko�lar ve H�lya Av�ar ayn� filmde
SPoD LGBTݒden g�z semineri
Cara ilk kez rengini belli etti
Katolik Kilisesi 'e�cinsel a��l�m�nda' uzla�amad�
Lezbiyen �iftin �p�c��� marketi kar��t�rd�
�srail'de E�cinsel Y�r�y���.
Okulda transseks�el arkada�a etekli destek
Lezbiyen a�k� i�in kocas�ndan bo�and�