Haber | Hollanda'da Lezbiyen Aileye Verilen Kk Yunus in AHM Yolu Ald (zel)

Hollanda'da Lezbiyen Aileye Verilen K���k Yunus ��in A�HM Yolu A��ld� (�zel)


Yurtd��� T�rkleri ve Akraba Topluluklar Ba�kan� Kemal Yurtna�, Hollanda'da bir T�rk aileden al�narak lezbiyen bir �ifte teslim edilen Yunus'un annesiyle g�r��t�klerini ve annenin Avrupa �nsan Haklar� Mahkemesi'ne (A�HM) ba�vuraca��n� s�yledi.

Yurtd��� T�rkleri ve Akraba Topluluklar Ba�kan� Kemal Yurtna�, Hollanda'da bir T�rk aileden al�narak lezbiyen bir �ifte teslim edilen Yunus'un annesiyle g�r��t�klerini ve annenin Avrupa �nsan Haklar� Mahkemesi'ne (A�HM) ba�vuraca��n� s�yledi.

�ocuklar� al�nan T�rk ailelere hukuki m�cadele vermeleri konusunda �srarc� olan Kemal Yurtna�, "Ba�bakan Yard�mc�s� Say�n Bekir Bozda� talimat verdi. Yunus'un ailesiyle g�r���yoruz. Ona �imdi A�HM'e gidecek kadar hukuki yol a��ld�. Temyiz mahkemeleri annenin geri alma iste�ini reddetmi�. Yunus 9 ya��nda. A�HM'e gidilebilirse 2 y�l i�inde �ocu�unu geri alabilecek ama A�HM'e hi� gitmezse 16 ya��na kadar �ocu�u hi� alamayacak. Anneyle �ocuk ayr� kalacak." dedi.

Avrupa'daki Gen�lik Daireleri taraf�nda ma�dur olan T�rk ailelerin t�m hukuki yollara ba�vurmas� gerekti�ine dikkat �eken Yurtna�, t�m yollar denendikten sonra en son durak olarak A�HM'i i�aret ediyor.

GE�EN YIL YAKLA�IK 30 B�N �OCU�A EL KONULMU�

Devletin el koydu�u T�rk �ocu�unun say�s�na dair net bir say�ya sahip olmad�klar�n� belirten Yurtd��� T�rkleri ve Akraba Topluluklar� Ba�kan�, " 2012 y�l�nda yurt d���nda 29 bin 600 �ocu�a devlet taraf�ndan el koyuldu�u biliniyor. Ancak bunun ka�� T�rk bilemiyoruz. Verilere ula�mak zor, ��nk� kurumlar bilgi vermiyor. Ayr�ca T�rk vatanda�l���ndan ��km�� aileler var." ifadelerine yer verdi.

18 YIL SONRA �OCU�U OLDU HEPS�NE DEVLET EL KOYDU

Yak�n zamanda Almanya'da bir tak�m ziyaretler ger�ekle�tirdi�ini anlatan Kemal Yurtna� ba��ndan ge�en bir hikayeyi ��yle dile getirdi: "Almanya'da bir T�rk'le g�r��t�k. Bize ba��ndan ge�enleri anlatt�. �ok garip bir hikayesi vard�. Tam 18 y�l �ocu�u olmam��. Nihayet 18 y�l sonra 7 tane �ocu�u olmu�. Ancak Alman devleti 7 �ocu�unu da alm��. T�rk baba �ok azimli oldu�u i�in t�m hukuki yollar� zorlam�� ve �ocuklar�ndan 6 tanesini geri alm��. Bir tanesi kalm�� 12 ya��nda. Ald��� t�m �ocuklar T�rkiye'ye gelmi� evlenmi� bile. Yani d���n�ld���nde asl�nda k���c�k bir hatan�n bedelini y�llarca �ekiyorsun."

D�L B�LM�YOR D�YE �OCUKLAR A�LELERE VER�LM�YOR

Hollanda'da annesinden ayr� kalan k���k Yunus i�in t�m hukuki yollar�n denendi�ini vurgulayan Yurtna�, "�ok ilgin� mahkeme Yunus'un ailesi 'Hollandaca bilmiyor' diye �ocu�u annesine vermiyor. Peki o �ocu�u al�rken bir ailenin yan�na verirken birazc�k d���nd�n�z m� dediniz mi verece�imiz aile bu �ocukla nas�l ileti�im kuracak. Bu bak�c� ailenin biraz da 'T�rk�e bilmesi gerekiyor dediniz mi?'" diyerek Hollanda devletine sitem etti.

Avrupa'da T�rklerin bak�c� aile olma konusunda �al��malar d�zenlediklerini a��klayan Ba�kan Kemal Yurtna�, " Yapt���m�z �al��taylarda amac�m�z ailelere e�itim vererek �ocuklara �iddetin �n�ne ge�mek ve T�rk ailelerin Avrupa'da bak�c� aile olmas� konusunda bilgilendirmek. Bu �ekilde hi� olmazsa devlet taraf�ndan el koyulan �ocuklara yine kendi k�lt�r�ne yak�n aileler taraf�ndan bak�lmas�n� ve T�rk kimliklerini ve inan�lar�n� yitirmemelerini ama�l�yoruz" diye ekledi.

Kaynak: http://www.haberler.com/hollanda-da-lezbiyen-aileye-verilen-kucuk-yunus-4346454-haberi/


Haber Tarihi : 19.02.2013
Haber Edit�r� : Dersuyolf
  �� GERi
Bu haber 124540 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz
Bu habere yap�lm�� bir yorum bulunmamaktad�r

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
E�cinseller Meclis g�ndeminde
Lezbiyen �ifte D���n Pastas� Yok
Ellen�dan E�i de Rossi�ye Do�um G�n� S�rprizi
Rusya'da Homofobi Yasala�ma Yolunda
E�cinsel oldu�unu pastayla a��klad�
"E�cinsel" diye �l�me mahkum edildi
Lezbiyen oyuncu herkesin i�inde...
Sokak ya da sinema fark etmez
Lezbiyen �ete lideri!
Lezbiyen Gelinler Chanel Moda �ovunu Sallad�