Haber | Hormonlu Domatesler sahiplerini buldu: Ankara Valilii, THEK, Diyanet ve dahas

Hormonlu Domates�ler sahiplerini buldu: Ankara Valili�i, T�HEK, Diyanet ve dahas�


Hormonlu Domates LGBT�+fobi �d�lleri �i�li�de d�zenlenen t�renle sahiplerini buldu. �d�l kazananlar aras�nda Ankara Valili�i, T�HEK, Diyanet, Mustafa Ceceli gibi bir�ok ki�i ve kurum bulunuyor. ��i�leri Bakan� S�leyman Soylu�ya ise �m�r boyu hormonlu domates verildi.

�stanbul LGBT�+ Onur Haftas� kapsam�nda her y�l geleneksel olarak LGBT�+fobik ki�i ve kurumlara verilen Hormonlu Domates �d�lleri bu y�l da sahiplerini buldu. 15. Hormonlu Domates LGBT�+fobi �d�lleri T�reni, �Tanzim� temas�yla �i�li Cemil Canda� Kent K�lt�r Merkezi�nde d�n (25 Haziran) geni� bir kat�l�mla yap�ld�.

Kokteyl ve k�rm�z� hal� ge�i� t�reninin ard�ndan ba�layan g�rkemli geceyi Herhalde Meral ve Semiramis D�lsa�an sundu. Gece boyunca drag ve queer performanslar da yer ald�.

Kurum �d�l�: T�HEK ve Diyanet

Gecenin ilk �d�l� kurum kategorisinde verildi. K�yas�ya ge�en oylama sonucu bu sene bu kategoride iki kuruma �d�l verildi. Hormonlu domatesler �Cinsel kimlik ayr�mc�l�k temelleri aras�nda say�lamaz� diyen T�rkiye �nsan Haklar� ve E�itlik Kurumu ile kendisine LGBT�+�lara d�n�k ayr�mc�l�kla ilgili y�neltilen sorulara nefret s�ylemiyle yan�t veren, �Normal de�il, patolojik, haddi a��yor, helak edici b�y�k g�nah, yap�sal bozukluk, hak de�il bat�l davas�!� diyen Diyanet ��leri Ba�kanl����na gitti.


Sivil toplum: Pedagoji Derne�i

Sivil toplum kategorisinde �d�l�n sahibi trans �ocuklar�n birtak�m y�ntemlerle �kendi biyolojik tasar�mlar�na uygun bir cinsel kimlik� geli�tirebilece�ini iddia eden Pedagoji Derne�i oldu.

Televizyon: TV5

CHP Beyo�lu Belediye Ba�kan Aday� Alper Ta���n kat�ld��� programda �LGBTݒler� demesi �zerine program� yay�ndan kald�ran ve sunucunun i�ine son veren TV5, Televizyon hormonlusunu ald�.

Siyaset: Bursa B�y�k�ehir Belediye Ba�kan� Alinur Akta�

Siyaset kategorisindeki hormonlu domates ise Bursa B�y�k�ehir Belediye Ba�kan� Alinur Akta��a gitti. Akta�, se�im s�recinde kat�ld��� bir televizyon program�nda Nil�fer Belediyesi�ni hedef alarak, �Belediye marifetiyle cinsiyetsiz tuvalet alg�s�n�n yay�ld���, mahallelerde LGBT kontenjan� tan�narak onlar�n normalmi� gibi kamuoyunda g�sterilmeye �al���ld���� �eklinde a��klama yapm��t�.

Valilik: Ankara Valili�i!

Yasaklardan dolay� a��lan Valilik kategorisindeki �d�l�n sahibi ise Ankara Valili�i oldu. Hem OHAL d�neminde hem de OHAL sonras�nda �ehirdeki b�t�n LGBT�+ etkinliklerini s�resiz olarak yasaklayan Ankara Valili�i, hormonlu domatese lay�k g�r�ld�.

�zel �d�l: �stanbul Valili�i

Bu kategoride �stanbul Valili�i�ne de �zel �d�l verildi. �stanbul Valili�i, belirledikleri g�steri y�r�y��� alanlar� aras�nda yer alan Bak�rk�y�de LGBT�+ Onur Y�r�y����ne izin vermeyece�ini a��klam��t�. Valilik, Onur Haftas� Komitesi ile g�r��mede de LGBT�+�lar i�in �toplumsal teredd�tl� grup� demi�ti.

Medya: Yeni Akit

Medya kategorisindeki hormonlu domates ise sistematik olarak LGBT�+�lar� hedef g�steren Yeni Akit gazetesine gitti.

E�itim: ODT� Rekt�r� Ver�an K�k

ODT� Onur Y�r�y����n� yasaklayan ve kamp�se polisin girmesini sa�layarak bir�ok ��rencinin g�zalt�na al�nmas�na yol a�an ODT� Rekt�r� Ver�an K�k�e e�itim hormonlusu verildi.

E�lence: Mustafa Ceceli

�zel hayat�n gizlili�ini ihlal ederek elde etti�i g�r�nt�ler �zerinden �ntizar ve Sinem Gedik�i hedef g�steren Mustafa Ceceli, e�lence kategorisinde hormonlu domatesin sahibi oldu.

Mekan: Sensus �arap Evi

Mekan kategorisindeki hormonlu domates, lezbiyen bir �ifte �m��teriler rahats�z oluyor� diyen ve mekandan ayr�lmaya zorlayan Galata�daki Sensus �arap Evi�ne gitti.

Beynelmilel: Donald Trump

Trans kar��t� bildirisi nedeniyle beynelmilel hormonlu domates �d�l� Amerika Birle�ik Devletleri (ABD) Ba�kan� Donald Trump�a verildi.

�zel bi+fobi �d�l�: S�ylemezsem Olmaz

�zel bi+fobi �d�l� ise biseks�el kelimesini sans�rleyen �S�ylemezsem Olmaz� magazin program�na gitti.

�m�r boyu hormonlu: S�leyman Soylu

LGBT�+�lar� �e�itli a��klamalarla hedef g�steren ��i�leri Bakan� S�leyman Soylu�ya ise �m�r boyu hormonlu domates �d�l� verildi.

Kaynak: kaosgl.org haber: Yildiz TarHaber Tarihi : 26.06.2019
Haber Edit�r� : Dersuyolf
  �� GERi
Bu haber 114865 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz
Bu habere yap�lm�� bir yorum bulunmamaktad�r

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
7. �ZM�R LGBT�+ ONUR HAFTASI YASAKLANDI
7. �zmir LGBT�+ Onur Haftas� Program� A��kland�!
Birlikte G��l�y�z
Emel! Bende lezbiyen de�ilim
ODT�'l�ler, gay ve lezbiyenler i�in eylemde
ARA�TIRMA: HETEROSEKS�EL KADINLAR E�C�NSEL TEMALI YET��K�N F�LMLER�N� TERC�H ED�YOR
MERKEL H�K�MET�NDEN T�RK�YE�DEK� LGBT�+LERE DESTEK
SHELL, LGBT�+�LERE AYRIMCILIK YAPMADI�ININ ALTINI ��ZD�
�BB�de Toplumsal Cinsiyet E�itli�i Komisyonu reddedildi
EKREM �MAMO�LU�NA �STANBUL�UN LGBT�+ DOSTU KENT OLMASI ���N �A�RI