Haber | 'ki cinsiyet arasnda skp kaldm'

'�ki cinsiyet aras�nda s�k���p kald�m'


D�nyan�n ilk androjen top modeli Andrej Pejic, 'en seksi kad�nlar' listesinde yer alabilecek kadar 'g�zel bir erkek'. Hem kad�n hem de erkek podyumunda y�r�yen tek isim olan Pejic, kuliste ya�ananlar� ve moda d�nyas�n�n ona yakla��m�n� anlatt�
Forum Fashion Week kapsam�nda Marmara Forum AVM�de podyuma ��kan androjen top model Andrej Pejic, moda d�nyas�n�n son d�nemde en �ok merakla takip etti�i isim. Jean Paul Gaultier defilesinde gelinlikle podyumda y�r�yen Pejic o g�nden bu yana kad�n top modellerin k�busu oldu. Ne de olsa 21 ya��ndaki S�rp manken, erkek olmas�na ra�men, FHM�in �en seksi kad�n� listesinde yer alabilecek kadar g�zel ve �ekici. Sekiz ya��na kadar Bosna�da m�lteci kamplar�nda yeti�en, sava�tan ka�mak i�in Avustralya�ya g�� eden ve orada ke�fedilerek moda d�nyas�nda ����r a�an Andrej Pejic hayat�n� anlatt�.

Moda d�nyas�n�n ilk androjen top modeli olarak, end�stride bir devrim yaratt���n�z� d���n�yor musunuz?
A��k�as� �u an g�ndemde olan androjenlik, cinsiyetsizlik ak�m�n�n �nemli bir par�as� oldu�umu d���n�yorum ki, bu hareketi benim ba�latt���m� s�ylemek bilmiyorum do�ru olur mu? Ama �nde gelenlerin ba��nda oldu�umu s�yleyebilirim. Bir�ok modelin de b�ylelikle yolunu a�t���m� d���n�yorum.

Foto�raf �ekimleriniz �ok k��k�rt�c� oldu�u i�in zaman zaman ele�tiriliyor...
Normal insanlar�n bak�� a��s�na g�re �k��k�rt�c�� olabilir, ama moda d�nyas�ndaki insanlar�n anlay���na g�re, o kadar da �a��rt�c� de�il. Moda her zaman i�inde �a��rt�c� unsurlar� bar�nd�rm��t�r. Ama tabii dedi�im gibi �s�radan� insanlar dergiyi eline ald�klar�nda dumura u�rayabiliyorlar.

Sabah kalkt���n�zda bu kadar g�zel g�r�nmek ne kadar zaman�n�z� al�yor?
Ortalama yar�m saat... G�nl�k hayat�mda �ok makyaj yapmay� sevmiyorum. Sa��ma bir f�n �ekiyorum, yetiyor asl�nda. Stil olarak da, mask�len kad�n k�yafetleri giyiyorum. Bu konuda rahat�m, ��nk� son trendlere bakacak olursan�z, kad�n modas� da bir hayli erkeksi olabiliyor. �ok �cici� k�yafetleri giymeyi sevmiyorum.

Erkek koleksiyonlar�n� ta��rken mi, yoksa kad�n koleksiyonlar�n� ta��rken mi daha rahat ediyorsunuz?
En �ok ��plakken rahat�m asl�nda... Kad�n olsun, erkek olsun yer ald���m her projeye sadece �i�� olarak bak�yorum. Zaten konsepte g�re de de�i�iyor; baz� defilelerde sert bir tav�r tak�nmam, baz�lar�nda ise daha di�i bir tav�r tak�nmam gerekebiliyor. Ama �unu s�yleyebilirim ki, kad�n koleksiyonlar� daha �ova d�n�k, e�lenceli olsa da �ok daha stresli.

Peki, kuliste i�ler nas�l? Kad�n top modeller, size k�t� davran�yorlar m�?
�u an i�in �yle bir durum yok, bir�ok kad�n model arkada��m da var ama kariyerimin ilk y�llar�nda i�ler b�yle de�ildi. Hem g��men olu�um, dile h�kim olamamam problem yarat�yordu, bir de �zerine erkek olu�um. Ben kendimi kad�n podyumuna ait olarak g�r�yorum ama baz�lar� podyumda yer alman�n haks�zl�k oldu�unu, onlar�n i�lerini �ald���m� d���n�yordu. Neyse ki kendimi kan�tlad�m, m�him olan da giysileri ta��mak i�in gerekli fizi�e sahip olmak, ben de �ok iyi foto�raf veriyorum. Ama erkek modellerle daha yak�n arkada�l�klar kuruyorum, onlar kad�nlar kadar �kasm�yorlar�. Zaman zaman onlar�n da cad�l�k yapt��� olsa da, daha feminen oldu�um i�in beni rakip olarak g�rm�yorlar.

Transseks�el top model Lea T. ile arkada� m�s�n�z?
Evet, yak�n arkada��m diyebilirim. Lea tecr�belerini payla��yor benimle. O �ok istiyor cinsiyet de�i�tirmemi... Ben de �ok d���nd�m bu konuyu, h�l� da d���n�yorum. Ama bakal�m... Onu �ok cesur buluyorum. T�m bunlar� kamuoyunun g�z� �n�nde ya�ad� ve bir�ok insan�n ufkunu a�t�.

Bir r�portaj�n�zda �Victoria�s Secret podyumunda y�r�yeceksem, cinsiyet de�i�tirebilirim� demi�tiniz...
Yani, s�rf onun i�in yapmam tabii, ama o da i�in �d�llerinden biri olur. ��nk� hayat�m� iki cinsiyet aras�nda ya��yorum, o da �ok kolay olmuyor. Ama g�r�n�m�m a��s�ndan, halimden memnunum �u anda.

Yak���kl� de�il de g�zel olarak adland�r�lman�z sizi nas�l hissettiriyor?
G�zel hissettiriyor.

Peki, bu � g�zel adam� olma durumu ba��n�za dert a��yor mu? Bir kul�be gitti�inizde �o�u adam�n size bir kad�n gibi yakla�arak, as�ld���n� s�ylemi�tiniz bir r�portaj�n�zda...
Gen�ken daha zordu bu i�ler, erkekler bana as�ld���nda ne yapaca��m� bilmiyordum. Ama bug�ne kadar kimseyi de kand�rmad�m. Bir �ekilde kad�n olmad���m� ke�fediyor bana as�lanlar...

�Ke�fediyor� derken?
Yani, fiziksel olarak ke�fetmiyorlar tabii, o raddeye gelmeden arkada�lar�m ya da ben durumu a��kl�yoruz. �imdi ��hret oldu�um i�in daha da rahat�m, insanlar biliyor durumu. Ama ho�, beni tan�madan �nce de bu durum de�i�miyordu, biraz �a��rd�ktan sonra, �Sana bir i�ki �smarlayabilir miyim?� demeye devam ediyorlard�... �nsanlar benim durumumu b�y�leyici ve ilgin� buluyorlar. Hi� k�zg�nl�kla, sertlikle kar��la�mad�m.

Yer almay� hayal etti�iniz bir proje var m�?
�Sports Illustrated� dergisinin kapak k�z� olmak isterdim. Bir de Victoria�s Secret defilesi var tabii... Bu projeleri se�memin nedeni, insanlar�n beni sadece l�ks modaya, haute couture d�nyas�na ait oldu�umu d���nmesi... Bu d���nceyi k�rmak istiyorum. Daha pop�ler k�lt�re ait olan, herkesin bildi�i markalar�nda y�z� olmak istiyorum.

Dossier��n kapa��ndaki �sts�z pozunuz y�z�nden dergi po�ette sat�lm��t� o ay... Nas�l hissettiniz?
Bence o i� gere�inden fazla abart�ld�, ��nk� kad�n olsun, erkek olsun e�er ortada sanatsal bir �al��ma varsa, sans�re gerek yok. O kare de hi� pornografik de�ildi, dertleri neydi anlamad�m...

Peki, FHM taraf�ndan �en seksi 100 kad�n� aras�nda g�sterilmeniz?
��te o daha pornografik bir yakla��md�... Kariyerime ba�lad���m g�nden itibaren kendimi hi�bir zaman seks sembol� olarak g�rmedim ama ba�ka bir tabuyu y�kmaktan �t�r� mutluyum.

Sizin seks sembol�n�z kim?
Kate Moss .

Bildi�iniz T�rk markalar� var m�?
Hakaan�� (Hakan Y�ld�r�m) �ok be�eniyorum. Bunun d���nda Erdem ( Moral�o�lu) ve H�seyin �a�layan�� tan�yorum. �stanbul hakk�nda da annem 90�l� y�llarda buraya geldi�i ve s�rekli buradan bahsetti�i i�in, iyi k�t� bir fikrim vard�. Kozmopolit ve �ok cool bir �ehir, bol bol �ehri gezmeyi planl�yorum.

Ailenizle ili�kileriniz nas�l?
�ok iyi. Annem, anneannem ve erkek karde�imle yeti�tim. Onlar sadece modellik kariyerimde de�il, daha �ncesinde de �ok anlay��l� davranm��lard�. En b�y�k hayranlar�m onlar. Ailece �ok b�y�k badirelerden ge�tik, sava� atlatt�k. Benim durumum onlar i�in bir sorun olmaktan �ok uzakta...
Bir g�n aile kurmak, �oluk �ocuk sahibi olmak ister misiniz?
Evet, her k�tadan bir bebek sahibi olmak istiyorum, Angelina Jolie gibi...

Bundan sonraki kariyer planlar�n�z nedir?
Gitti�i yere kadar modellik yapmak istiyorum ama biliyorum ki her modelin bir son kullanma tarihi var... Onun i�in di�er planlar�m var ve haz�r medyan�n ilgisi bu kadar yo�un bi�imde �zerimdeyken, f�rsatlar� yakalamaya �al���yorum. �rne�in ben ve ekibim �u an bir reality-show �zerinde �al���yorum.
Kaynak:/www.radikal.com.tr


Haber Tarihi : 07.10.2012
Haber Edit�r� : UntiLSleeP
  �� GERi
Bu haber 127936 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz
Bu habere yap�lm�� bir yorum bulunmamaktad�r

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
Ahmedinejad'� k�zd�ran e�cinsel sorusu
E�cinseller haftas�nda Hz. �sa tepkisi
K�z�n� tavlayana 65 milyon dolar verecek
Hayvanseverleri k�zd�ran yasa de�i�ikli�i
�� erkekten son anda ayr�ld� mutlulu�u bir kad�nda buldu
�Yeni Muhafazak�r T�rkiye�de LGBT�lere Yer Verilmek �stenmiyor!
E�cinsel Kad�nlardan "G�r�nmezli�e" Kar�� Kamp
A�k-� Memnu�nun Bihter�i �al�ku�u�nun Feride�si lezbiyen oldu!
Il�ml� Lezbiyen Daisy Lowe. �OK P��MAN OLMU�! NEDEN?
'Lezbiyen a����m y�z�me kezzap atacak'