Haber | Kilise, Kz ocuu Takm Elbise Giymek stedii in, Onun Adna Bir Tren Dzenlemeyi Reddediyor

Kilise, K�z �ocu�u Tak�m Elbise Giymek �stedi�i ��in, Onun Ad�na Bir T�ren D�zenlemeyi Reddediyor


Indiana�daki bir Katolik Kilisesi, dokuz ya��ndaki k�z dini merasime tak�m elbiseyle gelirse, t�reni d�zenlememekle tehdit etti.

Cady Mansell, her Pazar g�n� tak�m elbiselerini giymeyi �ok seviyor, ancak okul y�neticilerince bir �ltimatom verildi. Okul, yerel Roma Katolik piskoposlu�unun yarg� yetkisi alt�ndad�r.

K���k k�z ilk Kutsal Merasimine kavu�mak istiyorsa, yeni ��kar�lan bir k�yafet kural�na uymas� gerekiyordu.

Cady�nin annesi Chris, kost�m kural�n�n k�z� i�in ��kar�ld���na ve onun i�in �zel olarak yarat�ld���na inan�yor.

�u anda viral bir Facebook yaz�s�nda Chris �unlar� yazd�:

�Ba�lang��ta bu olay i�in verilen bir k�yafet kodu olmad���ndan, bir tak�m elbise giyebilece�ini varsayd�k. D��ar� ��kt�k ve kendini iyi ve g�venli hissetti�i bir k�yafet bulduk. Maalesed okuldan ve kiliseden k�yafetle ilgili haberi duyunca y�k�ld�k. K�z�ma, k�yafet kural�na uymad��� takdirde ayine gelemeyece�i s�ylendi. Tatl� g�zel k�z�m�n kalbi k�r�ld�.�

�lk t�ren 1 Ekim�de ger�ekle�ti ancak Cady t�rene kat�lmad�.

Ailesi onu okuldan ald� ve ba�ka bir okula kaydetti ve Facebook�taki postu g�ncellediler.

�Di�er k�zlar�n k�yafet kural�n� ihlal etmesine izin verildi ancak yine de k�zlar t�rene kat�ld�lar ve t�renleri ger�ekle�ti. Ancak hemen hemen b�t�n k�zlar kolsuz elbise giymi�lerdi. Kilise verdi�i deme�te �Kimsenin k�yafet kural�na ayk�r� giyinmesine izin veremeyiz� demi�ti halbuki. Burada tamamen �ifte standart uyguland�.�

Kaynak : http://gmag.com.tr/kilise-9-yasindaki-kiz-cocugu-takim-elbise-giymek-istedigi-icin-adina-bir-toren-duzenlemeyi-reddediyor/


Haber Tarihi : 16.10.2017
Haber Edit�r� : UntiLSleeP
  �� GERi
Bu haber 126561 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz
Bu habere yap�lm�� bir yorum bulunmamaktad�r

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
Elif �afak: Biseks�el oldu�umu kamusal alanda a��klama cesaretim olmad�
R�zgar Erko�lar; �LGBT�lerle An�lmak �stemiyorum�� !
Ka�ak giri� yapan pasaportsuz lezbiyen �ift T�rkiye'yi su�lad�
Cinsiyet de�i�tirmeye �al��an gence dayak
LGBT�+ K�sa Film Yar��mas�
M�sl�man Bir Lezbiyen ile Siyahi Bir Kad�n�n A�k�n� Anlatan Dizi �nsanlar� Heyecanland�rd�!
Kuir �ift, Evlenmelerinin Yasal Oldu�u Her �lkede Evlenecek!
Lezbiyen �iftin Bebe�i, �z Babas� Taraf�ndan �ld�r�ld�!
Lezbiyen K�z�n� Evlenmeye �kna Edecek Erke�e Bir Servet Vadeden �inli �� Adam�
Tombala�dan homofobi ��kt�!