Haber | Koronavirs Sebebiyle Ertelenen Veya ptal Edilen Dnya apndaki Pride Etkinliklerinin Listesi

Koronavir�s Sebebiyle Ertelenen Veya �ptal Edilen D�nya �ap�ndaki Pride Etkinliklerinin Listesi


D�nyay� etkisi alt�na alm�� bulunan koronavir�s sebebiyle d�nya �ap�nda baz� LGBT etkinleri ve Pride festivalleri ya iptal edilmeyle, ya da ertelenmeyle kar�� kar��ya kald�.

Avrupa Pride Organizat�rleri Birli�i (EPOA) ve Attitude dergisinin verilerine g�re, koronavir�s salg�n� sebebiyle d�nya �ap�nda en az 29 Pride etkinli�i iptal edildi.

Buna ek olarak di�er 23 Pride etkinli�i, ne zaman yap�laca�� tam olarak kesin olmamakla beraber daha ge� tarihlere ertelendi. Etkinliklerin yine kesin olmamakla beraber Temmuz ay�n�n sonlar�na do�ru yap�lmas� d���n�l�yor.

�lkelerin vir�se kar�� farkl� tedbirler almas� gibi Pride etkinliklerinin iptal edilmesi veya ertelenmesi de de�i�iklik g�sterdi. Etkinliklerin �o�u Avrupa�da iptal edilirken ABD�de ise tarihleri ertelendi veya yeni tarihleri a��klanmad�.

Normalde gelecek hafta sonu Roma�da yap�lmas� planlanan EPOA y�netim kurulu toplant�s�, internet �zerinden yap�lacak. Ayr�ca koronavir�s�n toplant�da konu�ulacak �nemli bir konu oldu�u s�ylendi.

�rg�t,

��ok say�da Pride etkinli�i, h�k�metlerinin kalabal�klara kar�� tutumlar� ve yasaklar�n ne kadar s�re y�r�rl�kte kalaca��n�n a��klanmas�n� bekliyor. Gelecek g�nlerde daha detayl� a��klamalar yap�lacak.�

Copenhagen Pride (DK), Oslo Pride (NO) ve Pride Barcelona (ES-CT) ofislerinin kapal� oldu�u ve personellerinin evden �al��t��� biliniyor.

A�a��da iptal edilen veya ertelenen Pride etkinlikleri listesi, Avrupa Pride Organizat�rleri Birli�i ve Attitude�un verileri ile derlenmi�tir.

�ngiltere

BFI Flare: London LGBTQI+ Film Festival 2020, London � 18/03/20 � 29/03/20 � Cancelled

Trans Pride Scotland � 28/03/20 � Cancelled

Liverpool Trans Pride � 29/03/2020 � Postponed with date TBA

Muslim Pride Imaan Fest, London � 11/04/2020 � Postponed to 12/12/2020

Bi Pride Local, Swansea Wales � 16/05/2020 � Postponed with date TBA

Hampshire Pride, Winchester � 25/04/2020 � Postponed with date TBA

Oban Pride, Oban � 30/05/2020 � Cancelled

Bradford Pride, Bradford � 06/06/2020 � Cancelled

Highland Pride, Inverness � 17/07/20 � Cancelled

Swansea Pride, Wales � 02/05/2020 � Postponed with date TBA

Coventry Pride, Coventry � 13/06/2020 � Postponed with date TBA

Sowerby Bridge Pride � 04/07/2020 � Cancelled

Dunoon Pride � No date set � Cancelled

Lochaber pride � No date set � Cancelled

Avrupa

Fiert� Tignes, Tignes France � 19/03/2020 � Cancelled

CSD Deutschland Conference, G�ttingen Germany � 21/03/2020 � Cancelled

J�rvs� Winter Pride, Sweden � 21/03/2020 � Cancelled

Pride Boden, Sweden � 28/03/2020 � Cancelled

Ireland Pride Network meeting, Dublin Ireland � 18/04/2020 � Moved Online

V�rgarda Pride, Sweden � 25/04/2020 � Postponed with date TBA

Bygdepride �rsta/Volda, Norway � 09/05/2020 � Cancelled

Bucharest Pride, Romania � 23/05/2020 � Postponed with date TBA

CSD Weiden, Germany � 23/05/2020 � Cancelled

S�lvesborg Pride, Sweden � 29/05/2020 � Postponed with date TBA

Karlskrona Pride, Sweden � 30/05/2020 � Postponed with date TBA

Katrineholm Pride, Sweden � 09/05/2020 � Postponed with date TBA

Mark Pride, Kinna Sweden � 09/05/2020 � Cancelled

Freedom of my Identity Festival, Hungary � 16/05/2020 � Cancelled

CSD Saar-Lor-Lux, Germany � 06/06/2020 � Cancelled

Amerika

Manatee Pride, Bradenton FL � 21/03/2020 � Postponed to 23/05/2020

NERP-POSE Pride Conference, Charlotte NC � 22/03/2020 � Cancelled

Cathedral City LGBT Days, Cathedral City, CA � 28/03/2020 � Cancelled

Tampa Pride, Tampa FL � 28/03/2020 � Postponed to 30/05/2020

Pheonix Pride � 04/04/2020 � Postponed with date TBA

Roanoke Pride � 04/04/2020 � Postponed with date TBA

Miami Beach Pride � 05/04/2020 � Postponed with date TBA

Southeast Los Angeles Pride � 22/04/2020 � Postponed with date TBA

Region 4 Pride Conference, Saint Louis MO � 27/04/2020 � Postponed with date TBA

Long Beach Pride, Long Beach CA � 16/05/2020 � Postponed with date TBA

Glendale Pride, Glendale CA � 30/05/2020 � Cancelled

LA Pride, Losa Angeles, CA � 13/06/2020 � Postponed with date TBA

Boise Pride, Boise ID � 20/06/2020 � Postponed, now to take place 11/09/2020 � 13/09/2020

ENC Pride, Kingston NC � 20/06/2020 � Cancelled

Kanada

Georgian Pride, Barrie � 27/03/2020 � Cancelled

Gender Diversity Awareness Week, Moose Jaw � 28/03/2020 � Postponed with date TBA

Peak Pride at Big White, Kelowna � 04/04/2020 � Cancelled

Innisfil Pride, Innisfil � 18/07/2020 Cancelled

Asya

One Big Pride, Manilla � 13/03/2020 � Cancelled

Pink Dot, Singapore � 27/06/2020 � Cancelled � Livestream to be held on 27/06/2020

Avustralya

Rainbow on the Plains � 28/03/2020 � Cancelled

Kaynak: Gmag 18.03.2020


Haber Tarihi : 05.05.2020
Haber Edit�r� : UntiLSleeP
  �� GERi
Bu haber 98078 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz
Bu habere yap�lm�� bir yorum bulunmamaktad�r

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
�Diyanet ��leri Ba�kan�'n�n s�zleri; anayasam�za ayk�r� de�il midir?�
8 Mart D�nya Emek�i Kad�nlar G�n�..
Binlerce �srailli ��renci, LGBT Kar��t� Yorumlar Yapan E�itim Bakan�n� Protesto Etti!
Twitter, Homofobik Reklam Verenlere Yard�mc� Oldu�u ��in �z�r Diledi
Birce Akalay'dan Kalben'e: �yi ki sevgilim oldun
Nikkie de Jager Trans Kad�n Oldu�unu A��klad�
H�rvatistan�dan Tarihi Karar! �lk Kez E�cinsel Bir �ifte Evlat Edinme Hakk� Tan�nd�!
YouTube�un Art�k Aff� Yok! Irk��, Cinsiyet�i ve Nefret S�ylemi Bar�nd�ran Videolar Kald�r�l�yor!
LGBT Bayra��n� Y�rt�p Yakan Adama 15 Y�l Hapis Cezas� Verildi!
Motor Sporlar�n�n �lk Trans �ampiyonu Charlie Martin �le Tan���n