Haber | Ecinsel imamdan ok tartlacak neri!

E�cinsel imamdan �ok tart���lacak �neri!


E�cinsel oldu�unu a��klayan imam Nur Warsame, ABC News�e yapt��� a��klamada M�sl�man LGBTݒlerin ya�ad�klar� sorunlara dikkat �ekti. �mam Nur 'e�cinsellere hem g�venli bir ev hem de dan��manl�k yapacak bir caminin a��lmas�n� umut etti�ini' s�yledi.
Avustralya�da ge�en sene Kas�m ay�nda yap�lan referandumda y�zde 61.6�l�k kesim �evet� oyu kulland� ve �lkede e�cinsel evlili�i yasal hale geldi. Ba�bakan Malcolm Turnbull referandumun ard�ndan yapt��� a��klamada �Milyonlarca Avustralyal� sesini duyurdu ve e�cinsel evliliklerin yasal hale gelmesinden yana olduklar�n� g�sterdi� a��klamas� yapm��t�.

�L�M TEHD�TLER� ALIYOR

Nur Warsame, M�sl�man LGBTݒlerin destek hizmetleri almakta zorland�klar�n� ya da kendilerini g�vende hissedecekleri alan bulamad�klar�n� s�yledi. Warsame�ye g�re bu durum, M�sl�man LGBTݒler aras�nda bir ��aresizlik� yarat�yor. �mam Nur, ayn� zamanda Melbourne�un en b�y�k camilerinden birisinde imaml�k g�revini y�r�t�yordu. Ancak 2010�da gay oldu�unu a��klay�nca haf�z olmas�na ra�men di�er din adamlar�yla ba�lar� koptu ve cemaatten d��land�. O zamandan beri �l�m tehditleri almas�na ra�men M�sl�man LGBTݒlerin sesi olmaya �al���yor.

"SEN�N �LD�RMEY� D���NEN �DEOLOJ� �LE SAVA�IYORSUN"

�D���nsene senin bir gay olarak �ld�r�lmeyi hak etti�ini d���nen bir ideoloji ile sava��yorsun� diyen Nur Warsame g�n�n�n b�y�k bir b�l�m�n� ailesinden ve �evresinden �iddet g�ren gen� M�sl�man LGBTݒlere yard�mc� olmakla ge�iriyor.

"�LD�R�LMEK YA DA KA�MAK ARASINDA B�R TERC�H..."

Warsame ��u anda gen�lerimiz i�in en �nemli ihtiya� uygun g�venli bir ev. Onlar�n travmalara neden olacak ortamlardan uzakla�malar� gerekiyor. Tek yatakl� odamda yedi ki�i kal�yorduk. ��nk� o gen�ler �ld�r�lmek ya da ka�mak aras�nda bir tercih yapmak durumunda kald�lar� diyor.

Kaynak : http://www.mynet.com/haber/dunya/escinsel-imamdan-cok-tartisilacak-oneri-3611475-1


Haber Tarihi : 09.01.2018 01:00:00
Haber Edit�r� : Dejavu_
  �� GERi
Bu haber 126547 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz
Bu habere yap�lm�� bir yorum bulunmamaktad�r

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
Cinsel kimli�ime mobbing
Evlilik turnesine ��kan lezbiyen �ifte �l�mc�l hastal�k �oku
Cinsiyet De�i�tirdikten Hem �nce Hem de Sonra Do�um Yapan Trans Erkek Tarihe Ge�ti!
Alperen Ocaklar� Ba�kan�'n�n LGBT�'yi tehdit davas�nda karar ��kt�
B�y�k skandal! Y�llarca e�cinselleri fi�lemi�ler
T�rkiye�de LGBT� Filmleri �zlemek De Mi Yasak?!
Cinsiyet De�i�tirme Kanunu`nda De�i�iklik
Taksim`de yap�lacak olan LGBT� etkinlikleri yasakland�!
Ankara Valili�i, 'Alman LGBT Film G�nleri'ni yasaklad�
Hollywood'un iki g�zel kad�n� �d�l t�reninde dudak duda�a �p��t�