Haber | LGBT iftin 'bebeimiz oldu' paylam sosyal medyada gndem oldu! Bakanlktan aklama geldi

LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medyada g�ndem oldu! Bakanl�ktan a��klama geldi


Nuray G�ler ve Yeliz G�nay isimli LGBT �iftin sosyal medya �zerinden yapt�klar� payla��mlar g�ndem oldu. LGBT �ift, "bebe�imiz oldu, art�k aileyiz" ifadeleriyle, k���k bir erkek bebekleri oldu�unu duyurdu. �iftin bir y�ld�r yanlar�nda olan bebekle yapt�klar� payla��mlar sosyal medyada b�y�k tepki �ekti. Gelen tepkiler sonras� �ift sosyal medya hesaplar�n� kapat�rken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanl���'ndan konuya ili�kin a��klama geldi. ��te tepki �eken olay�n detaylar�..

LGBT �ift Nuray G�ler ve Yeliz G�nay'�n "bebe�imiz oldu, art�k aileyiz" ifadeleriyle bir bebekle yapt��� payla��mlar sosyal medyada g�ndem oldu.

LGBT �ift, bir bebekle �ekildikleri foto�raf� "Art�k 3 ki�ilik bir aileyiz, ho� geldin o�lum" notuyla payla�t�. Ayr�ca, bebekle �ekilmi� foto�raflar�n� da sosyal medyadan payla�t�. Sosyal medya kullan�c�lar�, �ocuk istismar� yap�ld��� gerek�esiyle duruma tepki g�sterdi.

�te yandan, foto�raftaki �ocu�un yakla��k bir y�ld�r Yeliz G�nay ve Nuray G�ler'in yan�nda oldu�u belirtildi. Gelen tepkilerden sonra �ift, sosyal medya hesaplar�n� kapatt�.

BAKANLIKTAN A�IKLAMA GELD�
Bakanl�ktan yap�lan a��klamada "Sosyal medyada yer alan iki kad�n�n bir bebe�in anne ve baba rollerini �stlenerek bak�m�n� sa�lad���na ili�kin payla��mlar �zerine a�a��daki a��klaman�n yap�lmas� gere�i duyulmu�tur. Bakanl���m�z taraf�ndan payla��m� yapan kad�nlar�n kimlik ve adres bilgileri Emniyet Genel M�d�rl��� Siber Su�larla M�cadele Daire Ba�kanl����ndan talep edilmi�tir. Gelen bilgi uyar�nca kay�tl� ikamet adresine inceleme yap�lmak �zere gidilmi� ancak ki�ilerin kay�tl� ikametlerinde olmad�klar� g�r�lm��t�r. Bunun �zerine �stanbul �l M�d�rl���m�z taraf�ndan payla��m� yapan kad�nlar�n ge�ici adreslerine gidilmi� ve Yeliz G�nay ile g�r���lm��t�r. Yap�lan g�r��mede, Yeliz G�nay payla��ma konu olan bebe�in kendi �z �ocu�u oldu�unu, babas�n�n ise Kaan G�ler isimli bir erkek oldu�unu belirtmi�tir. Payla��mlarda yer alan di�er kad�n�n Kaan G�ler�in karde�i yani bebe�in halas� Nuray G�ler oldu�unu ve Nuray G�ler ile ayn� zamanda i� arkada�� olduklar�n� ifade etmi�tir. Anne Yeliz G�nay, bebe�in babas� Kaan G�ler'in resmi olarak bir ba�kas�yla evli bulundu�unu ancak evlilik d��� birlikteliklerinden do�an �ocu�una da soy ismini verdi�ini ve bebe�in bak�m�n� iki ailenin birlikte yapt���n� s�ylemi�tir. Daha �nce yap�lan payla��mlarda iddia edildi�i gibi olayda herhangi evlat edinme durumu s�z konusu de�ildir. Ailenin 12 ayl�k �z bebe�i hakk�nda detayl� inceleme yap�lacakt�r. Bebe�in zihinsel, bili�sel ve fiziksel geli�imi Bakanl���m�z i�in asloland�r. Kamuoyuna sayg�yla duyurulur." denildi.

Haber Kayna��: https://www.mynet.com/lgbt-ciftin-bebegimiz-oldu-paylasimi-sosyal-medyada-infial-yaratmisti-bakanliktan-aciklama-geldi-110106993952


Haber Tarihi : 25.08.2022
Haber Edit�r� : UntiLSleeP
  �� GERi
Bu haber 23778 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

Ne var bunda bence �ok normal ama ke�ke medya �n�nde yapmasalar �uan �rnegin selin cigerci bile ta��y�c� anne bulup �ocuk sahibi oldu onlar bile bu �lkede yasak
Yazan: Lezce �yesi

Her�ey zaten �ok normal bunun d���nda �.
Yazan: Lezce �yesi

Alle ve sosyal hizmetlere bei. �ocuk d�v�lm�yor taciz g�tm�yor sadece Ailesi 2 bayan. Gitsinler normal aile dediklerini Emniyete versinler her �ey onlardan ��k�yor
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
Ebrar Karakurt, oyuncu sevgilisi �rem'le dudak duda�a g�r�nt�lendi
�mkans�z san�yordu! Hamile kalan adam �oke eden gebelik s�recini sosyal medyadan payla�t�
�mkans�z san�yordu! Hamile kalan adam �oke eden gebelik s�recini sosyal medyadan payla�t�
Bomba iddia! "Senem Kuyucuo�lu erkek olmak i�in ameliyat olmay� bekleyen..."
Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�ndan �nl� bir kad�nla a�k ya�ad�m"
LGBT�+ voleybolcuya homofobik sald�r�
Ebrar Karakurt ve homofobi tart��malar�
Bakanl�k'�n Bo�azi�i savunmas�: Tutuklamalar hukuka uygun
Bu ulusu daha �nce duymad���n�za eminiz! Mercan Denizi Adalar��nda kurulan �Gay ve Lezbiyen Krall���� �a�k�nl�k yaratt�
R�zgar Erko�lar: Ben ya�amay� se�tim!