Haber | Rzgar Erkolar: Ben yaamay setim!

R�zgar Erko�lar: Ben ya�amay� se�tim!


Cinsiyet de�i�tirme ameliyat�yla g�ndeme gelen oyuncu R�zgar Erko�lar, Arma�an �a�layan'�n YouTube'da yay�nlanan 'G�r Beni' program�na konuk oldu. Ya�ad��� zor g�nleri anlatan Erko�lar programda ilk kez ameliyat s�recini anlatt�.

R�zgar Erko�lar��n cinsiyet ve ad� da dahil olmak �zere hayat�ndaki her �eyi de�i�tirmeye karar vermesinin �zerinden 9 y�la yak�n zaman ge�ti. �al��t��� f�r�nda yerleri paspaslarken g�r�nt�lenen ve o g�nden sonra magazin g�ndeminden d��meyen Erko�lar, merak edilenlerini anlatt�.

Tu�ba Beyazo�lu ile mutlu bir birliktelik s�rd�ren Erko�lar, y�llar sonra duygular�n� �u s�zlerle dile getirdi:

B�t�n ya�ad���m s�re� strateji �zerine kurulu de�ildi. �u an ya�ad���m d�nem de ayn� �ekilde� 2020 d�nyaca koronay� ya�ad�k. Sinema filmi ve DJ�lik yap�yordum mekanlar kapal� oldu�u i�in �ok ��km�yorum. Avrupa yakas�ndayd�m, Anadolu yakas�na ta��nd�m.

Ameliyat sonras� bir sabah bir s�r� telefonla uyand���m bir g�ne ba�lad�m. Sudan ��km�� bal��a d�nd�m. Ne yapaca��m� bilemedim, �ok fazla �zerime gelindi�ini d���n�yorum. Onlar�n taraf�ndan bakarsak da �ok g�zel magazin malzemesi olarak g�z�k�yorsun. Sonradan aralar�ndan �ok yak�n dostlar�m oldu. Benim haberimi yapmak istemeyip i�i b�rakanlar olmu� bunlar� duydum.

Ben o an �yle bir �eyin i�erisindeydim ki� Kendimle ilgili �ok radikal karar alm��t�m. Ameliyatlar�m s�r�yordu bir yandan da hayata tutunmaya �al���yordum. �� yerini ilanda g�rd�m, ba�vuru yapt�m, d�kkan sahibi de beni tan�mad�. Bana ayr�cal�k yap�lmas�n� istemiyordum, g�nde 15 saat �al��t�m. �� d�rt ay �al��t�m orada, bir magazinci abimiz k�t� niyetinden de�il �helal olsun ekme�ini ta�tan ��kar�yor� gibi bir a��klama yapt�. Bulundu�um b�lgeyi de s�yledi o zaman insanlar gidip gelmeye ba�lad� d�kkana ama ben anlamad�m ilk ba�larda�

Patronum �buralar �ok kirlendi, siler misin� dedi. Tam da paspas yap�yordum, kar��da magazin ordusunu g�rd�m. Ne yapaca��m� �a��rd�m, �i�eri mi ka�sam� diye d���nd�m. Beni o d�nem rahat b�rakmad�lar.

Daha �nce magazinle ge�en bir hayat�m yoktu, oyuncu oldu�um zaman setten i�e, i�ten eve geliyordum.


Bana �neden Cihangir�e gidiyorsun� diyorlard�. Orada bir k�z arkada��m vard�, ben de orada �al���yordum. Ne yapacakt�m evimi mi ta��yacakt�m.

R�zgar Erko�lar: Ben ya�amay� se�tim
R�zgar Erko�lar verdi�i bir r�portajda �unlar� s�ylemi�ti; 'G�r�nt�m k�zd� ama di�er k�z �ocuklar� gibi de�ildim. Barbie�lerle, bebeklerle oynam�yordum. Akl�m fikrim erkek oyunlar�ndayd�. Evcilik oynanacaksa da ben mutlaka baba olacakt�m. Sonra futbol oynamay� seviyordum. �yi de oynuyordum. Mahallede tak�ld���m �ocuklar�n hepsi erkekti. Farkl�yd�m i�te. Tam ad�n� koyam�yorsun ama i�inde hissediyorsun. 14��me geldi�imde anlad�m ki, ben k�z filan de�ilim, basbaya�� erke�im.'


�nsanlar �o�u bu s�yleyeceklerimi bilmiyor, ismini vermek istemedi�im iki ki�i taraf�ndan duyuruldu bu olaylar. Daval�k olduk o ki�ilerle� Ba�ka insanlar�n da can� yanmas�n istedim. Ameliyattan ��karken sol taraf�mda bir kitle gibi bir �ey vard�. Ben �� ay o �ekilde ge�irdim. Davalarla u�ra��rken� �ok b�y�k badireler anlatt�m.

10 ya��mdan beri ben bu sekt�r�n i�erisindeyim, b�t�n �ocuklu�umu verdim. 15 sene bu mesle�i devam ettirdim ta ki 26 ya��na kadar... Oyunculuk yapmak istiyorum ama bu if�a olay�ndan �nce kafamda b�yle bir d���nce yoktu. Sessiz sakin bir hayat ya�amak istiyordum. Beni tan�mayacaklar� �ekilde �al��mak istiyordum. Ama �u an bakt���mda her �eyin magazine malzeme oldu�unu g�rd�m.


Bug�n bakt���m zaman g�zel giden bir evlili�im var, bir tane k�pe�imiz var� Sevdiklerim ailem sa�l�kl�lar bunlar �ok k�ymetli �eyler. Ben d�rt sene �nce babam� kaybettim, zorlu bir s�re�ti.

Bu karar; gidip sa��n� boyatmak, estetik yapt�rmak gibi bir �ey de�il. ��yle d���n�n kolun kangren oldu. Kolunu kestirmeyi mi d���n�rs�n, �lmeyi mi? Art�k b��ak kemi�e dayanm��t�. Bir �eyler yapmak zorundayd�m, ben ya�amay� se�tim. Kendimi bildim bile bu �ekilde hissediyordum. Bu d�nem yorucu oldu tabii ki �ok zor.


Evlilik g�zel bir �ey, e�imle evlenmek i�in evlenmedim. Biz beraber ya�amak i�in evlendik. �yi ki de yapm��s�z� Ben hep evlilik adam� olarak g�rd�m kendimi, ili�kilerim hep uzun vadeliydi.

Bu s�re� herkes i�in �ok zordu. 19 ya��mda oyunculuk yapt���m i�in kendim ayr� eve ��kt�m. �zin g�nlerimi de ailemle ge�iriyordum. O d�nem bana soruldu�unda �aileniz yan�nda m�yd�� yan�mda desem kime g�re neye g�re� Onlar� da k�rmak istemiyorum ama ameliyatlar�n �o�unda yak�n arkada�lar�m vard�.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/magazin/son-dakika-ruzgar-erkoclar-ben-yasamayi-sectim-41872329


Haber Tarihi : 13.08.2021
Haber Edit�r� : UntiLSleeP
  �� GERi
Bu haber 53442 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz
Bu habere yap�lm�� bir yorum bulunmamaktad�r

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
Football Manager Tarihinde �lk Kez Kad�n Futbol Tak�mlar� da Yer
Tommy Hilfiger��n Yeni Cinsiyetsiz Koleksiyonu ��kt�
Fransa lezbiyen �iftlere ve bekar anne olmak isteyenlere t�p bebek tedavisini yasalla�t�r�yor
Lezbiyen �ift: Haklar�m�z�n korundu�u bir yer istiyoruz
�The L Word: Generation Q� 2. sezon geliyor
Google�dan Onur Ay�
Almanya'n�n bir k�y�ndeki lezbiyen papaz �ift
ABD�nin yeni ba�kan� Joe Biden kamu kurumlar�nda cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i temelli ayr�mc�l��a kar�� kararname yay�nlad�.

Ellen Page trans oldu�unu a��klad�