Haber | Rzgar Erkolar; LGBTlerle Anlmak stemiyorum !

R�zgar Erko�lar; �LGBT�lerle An�lmak �stemiyorum�� !


Durum bu ger�ekten.

Biraz anlatay�m o halde dimi? Ben bile uzun zamand�r bu konu�man�n �okunu (sinirini) �zerimden atamam��ken, d���nd�m ki niye sizlerle payla�m�yorum?

Yaz�m� okumadan �nce dikkat etmeniz gereken hususlar;

R�zgar Erko�lar�� asla ve kati suretle tan�mam etmem.
Ki�isel hi�bir sorunum asla ve yine kati suretle yoktur.
Kimseyi yermek, k�t�lemek veya hedef g�stermek niyetinde de�ilim.
Amac�m ger�eklerin bilinmesi.

Ge�ti�imiz g�n uzun zamand�r beraber oldu�u Tu�ba Beyazo�lu ile evlenen R�zgar hakk�nda, transfobik ve homofobik oldu�uyla ilgili bir payla��m�m�z oldu. Tabi bundan sonra her yerden, sosyal medya �zerinden, neden b�yle yazd���m�z�, R�zgar��n niye transfobik, homofobik oldu�unu s�ylememizi, k�sacas� bilgilendirilmek istedi�inizi o kadar �ok yazd�n�z ki; ben de hem kafalardaki soru i�aretlerini ortadan kald�rmak, hem ger�ekten bilinmesi gerekenleri bilin diye yazmak istedim.

Ama �unu da belirtmekte yarar var, zaten bu payla��m�m�zla ilgili hi�bir sorunu olmay�p, �evet aynen �yle� yazan, R�zgar Erko�lar��n, �zellikle Bir H�lya Av�ar Sohbeti program�nda yapm�� oldu�u inan�lmaz (k�t�) konu�malar�n fark�nda olanlar da yok de�il.

�imdi zaman� �nemli de�il, bir zaman olur ki ben R�zgar Erko�lar��n menajeri Ebru han�ma ula��p kendisiyle bir r�portaj yap�p yapamayaca��m�z� sordum, ama ke�ke sormasayd�m! Hatta o g�n elim falan k�r�lsayd� da telefonu �evirmeseydim! Kim bilebilirdi ki ald���m cevaplar sonras�nda sinir krizine girece�im, ba��ma a�r�lar girecek!

Neyse dilerseniz ald���m cevaplar� yazay�m? Ebru han�m bana telefonda aynen �unlar� iletti;

�R�zgar kesinlikle LGBT ile an�lmak istemiyor, bu �ekilde g�ndeme gelmek istemiyor, istemiyoruz.�

�nce bir duruyorum, �duyduklar�m �aka san�r�m?� diye kendime gelmeye �al���rken, Ebru han�m devam ediyor. �lerleyen zamanlarda bile b�yle bir �eyin m�mk�n olmayaca��n� belirtiyor. Ama ben hala suspus!? ��nk� �kal� gelmi� ve bir t�rl� gitmiyor, gidemiyor!

Ne s�yleyece�imi bilemiyorum ve kestiremiyorum. �imdi bana ��yle diyebilirsiniz �R�zgar Gmag�e r�portaj vermek zorunda de�il�. Yahu derdimiz o de�il ki?! Yani transseks�el bir oyuncunun LGBT�ler ile an�lmak istememesi, bunu asla kabul etmemesi, rahats�z olmas� kadar abesle i�tigal bir durum olabilir mi?!! L�tfen biri ��k�p s�ylesin?! O zaman da akl�ma mukayyet olamam��t�m hala olam�yorum. D�nyada trans veya e�cinsel olan �nl�leri BIRAKIN B�R KENARA, heteroseks�el �nl�ler bile LGBT�yi desteklerken, R�zgar��n bu tavr�, tutumu KORKUN� de�il mi ger�ekten?!

Peki nam-� de�er kar�s� Tu�ba Beyazo�lu�na ne demeli? Kendilerinin bekarl��a veda partisi ile alakal� foto�raflar�n� payla��p, kendisini etiketleyip mutluluklar diledi�imizde, etiketi kald�r�p Gmag Instagram hesab�m�z� engellemesine ne diyeceksiniz?!

Yahu biz ne yapt�k?! Gayet olmas� gerekeni yapt�k, arad�k, talep ettik bu. Sonra feci cevaplar ald�k yine �peki kendi d���ncesidir, kendi bilir� dedik yine sustuk. Sonra i�te bu post olay� barda�� ta��ran son nokta!

Tu�ba Beyazo�lu�na;

Tatl�m sen neden bu denli rahats�z oldun ki can�m benim. Yani HAYIRDIR? Desem �ok sert olmaz umar�m? ��nk� ama ger�ekten HAYIRDIR?

E�in, hayat arkada��n veya partnerin� ad�n�n bir �nemi yok �ncelikle mutluluklar, kimsenin k�skand��� yok. Lakin R�zgar Erko�lar��n transseks�el oldu�unu biliyor herkes, haberin olsun. Bizim asla bir s�k�nt�m�z yok ama, senin neden bu konuyla ilgili bir s�k�nt�n var, biz onu d���n�yoruz.

R�zgar Erko�lar LGBT�ye destek vermeyecekse acaba neye destek verebilir yine yine ve yine yeniden onu d���n�yoruz. Valla i�in i�inden ��kmak zor.

�imdi herkese s�yl�yorum R�zgar transseks�el de�il! Unutun tamam? Kendisi b�yle istiyor, menajeri Ebru han�m�n da dedi�i gibi dizilerde oynamak istiyor R�zgar ve bu b�y�k bir problem kendisi i�in.

Bu arada Tu�ba�c�m bizi rahats�z eden a�k�n�z de�il, �u berbat T�rk�en! Can�m onu bir ara hallet olur mu?

Tekrardan mutluluklar diliyorum, korktu�unuz �eyin ba��n�za asla gelmemesini temenni ederek, �ocuklar�n�z�n heteroseks�el bireyler olmas�n� diliyorum.

Sevgi ve sayg�lar�mla.

Kaynak : http://gmag.com.tr/ruzgar-erkoclar-lgbtlerle-anilmak-istemiyorum/


Haber Tarihi : 30.09.2017
Haber Edit�r� : UntiLSleeP
  �� GERi
Bu haber 370153 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

Ruzgarin yapti�� ba��n� kuma g�mmektir ben herzaman sadece kendi icin yasayan insanlara hi� sayg� duymad�m davasini savunmayan birini ben yok sayarim zaten lgbt lerle anilmak istemedigini soyledigi gunden buyana ruzgar gundemdende dust� g�zdende bizde seni yok sayiyoruz
Yazan: Lezce �yesi

R�zgar erko�lar LGBT bireyleri sayesinde pop�l�teri sayesind orya gelmi� ama onu indirmeyi de iyi biliriz !!! Herkes onun biyolojik olarakkad�n oldu�unu biliyor r�zgara yap�lan transfobik yorumlarda ``erkek olmadan �nce verseydin nil iken verseydin be g�zelim ``diye yorum yapan insanlara kar�� �zlm��t�m snirlenmi�tim ama �imdi bak�yorum r�zgara yani nil erko�lara ne denilse m�stehak!!! senin biyolojik oalrak kad�n oldu�unu herkes biliyor evlendin diye kendini ne zannediyosun ? sen transs�n yak�nda �ocu�un olmaz o k�z sana tekmeyi koyarsa g�r�rs�n!!! o zaman dersin vay ben trans m���m �ocu�um olmad��� i�in beni b�rakt� diye!! o zaman TRANS oldu�unu hat�rlars�n umar�m!!! nefret ettimn senden iki sakal yapt�n diye normal erkek mi sand�n kendini daha 5 y�l mnce kad�n bedenindeydn ve �imd,de LGBT DE��L�M an�lmak istemiyorum de !!yaz�k sana
Yazan: Lezce �yesi

�ncesinde ne oldu�unu gayet iyi biliyoruz kadindi ve yarat�l��� da �yle neyini sakl�yor .
Yazan: Lezce �yesi

Hi� opmym cnm y�lan sevmiyorum
Yazan: Lezce �yesi

R�zgar e�cinsel oldgunuda inkar ediyordu lezbiyen de�ilim diye.. Bigudiye butch sevgilisyle gelip gezen kimdi ya asl�n� inkar etmek nedir ya ..SA�MA ..
Yazan: Lezce �yesi

B�yle bir bekleniyordu zAten ondan. Olay sadece �o�unlu�a �irin g�z�kmek. Ne hali varsa g�rs�n. Bir g�n elbet lgbtye ihtiya� duyacakt�r.
Yazan: Lezce �yesi

an�lmamak iste�i ayr� bir �ey usl�p ayr� bir �ey. Normal kabul edilen tarafa ge�ip (�o�unlu�a g�re) geri kalana tu kaka muamelesi yapmak en kolay�. Kolay� se�ti�i i�in de onu su�layamam ama daha naif olmas�n� beklerdim bilmem ka� y�l�n� kad�n olarak ge�irmi� birinden. Mavi kimli�i al�p Ba�c�lar ergeni moduna ge�mesini de�il. H. Av�ar`�n program�nda dedikleri ba�l� ba��na bir utan� onun i�in. Herkes ekti�ini bi�er bu hayatta. sayg�lar
Yazan: Lezce �yesi

Gayet de kendi g�re hakl� buldu�um bir davran�� �st�ne �ok gidildi�ini d���n�yorum ve hayat�na y�n vermi� erkek olarak bir adam olarak s�fatlanmak istiyor ve belki de ilerde bir baba olarak hayat�n� devam ettirecek. Trans olsa da trans olarak an�lmak istemiyor buna sayg� duyman�z laz�m, hayat�n� devam ettirecek bir f�rsat ge�mi� tabi ki aras�ndaki t�m ba��n� koparacak. Ayn� �ekilde e�inin onu sevdi�i i�in t�m lgbt yi kucaklamas�na gerek oldu�unu da d���nm�yorum. Elinde olsa t�m haberlerini yok eder. Siz hala r�partaj yapmas�n� istiyorsunuz.
Yazan: Lezce �yesi

Bence k�mse k�msey� desteklemek zorunda deg�l. S�z destekled�n�z onu d�ye, o da s�z� omur boyu destekles�n d�yemezs�n�z.Bencill�k olur. B�rey�n hayat�n� neyle �l�sk�l� yasamak �sted�g� gayet �zel.sek�lde kend� hakk�d�r. Lgbt� cevre olarak unluler�n.lgbt taraftar� olmas�n�.yego�yor olab�l�rs�n�z ama,�nl� ki�i de gayet s�radan bir insand�r ve gayet kend� ozelini kend�s�ne saklamak hakk�na.sahiptir. �nl� olup boyle bir amel�yat� gec�rmes� demek, zaten gayet sak�n b�r yasant� terc�h�nden kaynakl�d�r. Kald�k� �nl� d�ye hep des�fre.ed�lmek.�stend� Yen� b�r hayatta da k�mse pes�n�.b�rakmad�. B�r �nsan�n.yepyen� b�r sayfa acmas� �ht�mal�n� herkes sabote ett�. Onun ps�koloj�s�n� dusunen var m�!??? Ben gorem�yorum!? Var�n�z.yogunuz.destek m�!? Bu kadar m� onun desteg�ne.muhtacs�n�z!?? O desteklemed� d�ge �ld�k m�!? Bir �nsan hayat�n� hetero s�steme g�re yasamak �st�yor d�ye hemen t� kaka m� olmal�!?? Ben de esc�nsel�m. Ilk ortamlara g�rd�g�mde herkes yanjmda bag�ra cag�ra lezb�yen kel�meler�n� kurup ben� de umursamadan toplum �c�nde �f�a ett�kler�nde ben de en az Ruzgar kadar rahats�zl�k duymustum. Belk� ac�k yasamak hosuma g�tm�yor, ne zamand�r su�!? Is�n �lg�nc� o s�zden yard�m m� istedi,b�r s�z mu verd� yard�m destek kars�s�nda s�z� �mur boyu destekleyecegine!?? Neden bu kadar al�nd�n�z??? Anlayamad�m. �ns�z olsa bu kadar uzer�ne.g�decek m�yd�n�z? B�rak�n Allaha�k�na! Huzur.bulsun o �nsanlar da b�raz. K�s�sellest�rmey�n. Hor g�rmeyin. Bari sah�plend�g�n�z k�s�y� s�z hor g�rmeyin.
Yazan: Lezce �yesi

sinirler tavan!
Yazan: Lezce �yesi

�evremde bulunan bir �ok ``homofobik,heteroseks�el`` arkada��m bile R�zgar`�n yapt���n� destekliyor. Sonu�ta insan hissetti�i ki�i olmal�d�r. Ancak bug�ne kadar kendisi bu ameliyat s�recindeyken belki de en �ok LGBT`lerden destek alm��t�. K�saca bir s�z vard�r ya `` besle kargay� ,oysun g�z�n�`` bu da b�yle bir durum ne yaz�k ki. Hakk�nda hay�rl�s� olsun mutlu olsun.
Yazan: Lezce �yesi

Tu�ba denen kad�n�n T�rk�esine dikkat eden tek ben de�ilmi�im.
Yazan: Lezce �yesi

a�z�na kalemine sa�l�k...
Yazan: Lezce �yesi

S�per bir yaz� olmu�. Kendini transseks�elden saym�yor demek ki. Zaten sevgilisi de bir ilgin�.
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
Ka�ak giri� yapan pasaportsuz lezbiyen �ift T�rkiye'yi su�lad�
Cinsiyet de�i�tirmeye �al��an gence dayak
LGBT�+ K�sa Film Yar��mas�
M�sl�man Bir Lezbiyen ile Siyahi Bir Kad�n�n A�k�n� Anlatan Dizi �nsanlar� Heyecanland�rd�!
Kuir �ift, Evlenmelerinin Yasal Oldu�u Her �lkede Evlenecek!
Lezbiyen �iftin Bebe�i, �z Babas� Taraf�ndan �ld�r�ld�!
Lezbiyen K�z�n� Evlenmeye �kna Edecek Erke�e Bir Servet Vadeden �inli �� Adam�
Tombala�dan homofobi ��kt�!
T�rkiye�nin ilk kuir olimpiyat oyunlar�: Queer Olympix
K�z Arkada��ndan Polis Memuruna Londra Onur Y�r�y���nde Evlilik Teklifi!