Haber | Taksim`de yaplacak olan LGBT etkinlikleri yasakland!

Taksim`de yap�lacak olan LGBT� etkinlikleri yasakland�!


Beyo�lu Kaymakaml���, Taksim`de yar�n yap�lmas� planlanan LGBT� etkinlikleri ve y�r�y���ne izin verilmeyece�ini bildirdi.

Kaymakaml���n internet sitesinde yer alan a��klamada, �unlar kaydedildi:

"Sosyal medya ve a��k kaynaklardan, Beyo�lu il�emizde 25.11.2017 tarihinde yap�laca�� duyumu al�nan `25 Kas�m LGBT�+` temal� toplant� ve g�steri y�r�y��� ile ayn� konu ile ilgili kapal� alan film ve s�yle�i etkinliklerine; bahse konu etkinlikler i�in 2911 ve 2559 say�l� kanunlar �er�evesinde gerekli ba�vurularda bulunulmad���, ayr�ca bahse konu etkinlikler, Anayasal d�zene veya genel ahl�ka ayk�r� olabilece�i, kamu d�zeni ve g�venli�i a��s�ndan a��k ve yak�n tehlike olu�turabilece�i i�in; kamu d�zeni ve g�venli�inin sa�lanmas�, ba�kalar�n�n hak ve h�rriyetlerinin korunmas� ve su� i�lenmesinin �nlenmesi ama�lar�yla, 2911 Say�l� Toplant� ve G�steri Y�r�y��leri Kanunu�nun 17 ve 28., 2559 Say�l� Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunun Ek 1 ve 5442 say�l� Kanunun 32/� maddelerine istinaden Kaymakaml���m�z�n 24/11/2017 tarih ve 2283 ile 2284 say�l� kararlar� �er�evesinde m�saade edilmeyecektir."

�te yandan, Ankara Valili�i de 18 Kas�m`dan itibaren s�resiz olarak LGBTT ve LGBT� gibi �rg�tlerin sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, s�yle�i, sergi gibi etkinliklerinin yasakland���n� a��klam��t�.


Kaynak: http://www.mynet.com/haber/guncel/taksimde-yapilacak-olan-lgbti-etkinlikleri-yasaklandi-3462044-1


Haber Tarihi : 24.11.2017 01:00:00
Haber Edit�r� : Dejavu_
  �� GERi
Bu haber 129753 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

Resmen su�lu muamelesi g�r�yoruz.
Yazan: Lezce �yesi

Yuh be yuh. Art�k �zg�rl�k bak�m�ndan �lke olarak ilerlememiz gerekirken geriliyoruz..
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
Ankara Valili�i, 'Alman LGBT Film G�nleri'ni yasaklad�
Hollywood'un iki g�zel kad�n� �d�l t�reninde dudak duda�a �p��t�
Trans erkek Derin Oylum yurttan at�ld�
Anne-o�ul cinsiyet de�i�tirdi; baba-k�z oldular
Kilise, K�z �ocu�u Tak�m Elbise Giymek �stedi�i ��in, Onun Ad�na Bir T�ren D�zenlemeyi Reddediyor
Elif �afak: Biseks�el oldu�umu kamusal alanda a��klama cesaretim olmad�
R�zgar Erko�lar; �LGBT�lerle An�lmak �stemiyorum�� !
Ka�ak giri� yapan pasaportsuz lezbiyen �ift T�rkiye'yi su�lad�
Cinsiyet de�i�tirmeye �al��an gence dayak
LGBT�+ K�sa Film Yar��mas�