Haber | Tunusta lezbiyen aktivistlere nefret saldrlar!

Tunus�ta lezbiyen aktivistlere nefret sald�r�lar�!


Tunus�ta e�cinsel, biseks�el ve trans kad�n �rg�t� Chouf �yesi iki kad�n, nefret sald�r�lar�na maruz kald�.

Tunus�ta ge�ti�imiz hafta e�cinsel, biseks�el ve trans kad�n �rg�t� Chouf �yesi iki kad�n tecav�z ve fiziksel �iddete maruz kald�.

Kad�nlardan biri, b��ak zoruyla bir erke�in tecav�z�ne u�rarken di�eri sald�rgan bir erkek grubu taraf�ndan d�v�ld�. Sald�rganlar kad�na �bir kad�nla evlenmek istiyorsan d�v���p d�v��emedi�ini g�stermelisin� dedi.

�Sald�r�lar� polise bildiremiyoruz�

Kaos GL Derne�i�nin Cuma g�n� ger�ekle�en 6. B�lgesel A� Toplant�s��na kat�lan Tunuslu LGBT� aktivisti Kholoud Mahdhaoui, sald�r�lar� polise bildiremediklerini payla�t�:

�Tunus�ta e�cinsel ili�kiler h�l� su� say�ld���ndan lezbiyenlere y�nelik nefret sald�r�lar�n� polise bildiremiyoruz. Ekim se�imleriyle birlikte art�k laik bir h�k�met var, umuyoruz ki art�k bir �eyler de�i�meye ba�layacak.

�Her g�n kar��m�za ��kan �iddet cezas�z kal�yor�

E�cinsel, biseks�el ve trans kad�n �rg�t� Chouf, nefret sald�r�lar� sonucu bir a��klama yay�nlayarak kad�nlar�n ne kamusal, ne de �zel alanda g�vende olmad�klar�n� duyurdu:

�Kendimiz olma hakk�m�z reddediliyor, kad�n olma hakk�m�z elimizden al�n�yor. Bizler kad�n�z ve kad�nlar olarak kendi ba��m�za ve kendimiz i�in var olma hakk�m�z� talep etmekten vazge�meyece�iz.�

KAYNAK: www.kaosgl.com 17.03.2015


Haber Tarihi : 17.03.2015
Haber Edit�r� : Maya
  �� GERi
Bu haber 120020 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

``�idettin cezas�z kalmas�``tahamm�l s�n�r�m�n �ok �st�nde..vicdan� olmayanlar�n adalet duygusu olamaz
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
Amerika'n�n �lk Lezbiyen-Hindu D���n�
Star Wars'a lezbiyen karakter geliyor
Bir Vajinas� Olan Herkesin Mutlaka Bilmesi Gereken 21 �ey
TDK�y� seviciler bass�n!
Lezbiyen �iftten korkun� cinayet
Filmmor Kad�nlar�n Direni�iyle Ba�l�yor
�nl� Y�ld�z�n Babas� �nce Kad�n, Sonra Lezbiyen Olacak!
Facebook Cinsiyet Se�iminde S�n�rs�z �zg�rl�k
iPhone�lara Farkl� Irklar ve Gay Emojiler Ekleniyor
Galatasaray transferine lezbiyen a�k engeli