Haber | Lezbiyen sevgililer doktorlar akna evirdi

Lezbiyen sevgililer doktorlar� �a�k�na �evirdi


ABD'de lezbiyen bir kad�n, k�z arkada��na cinsel birle�me s�ras�nda HIV vir�s� bula�t�rd�. ABD'de mevcut bulunan Hastal�k Kontrol ve Korunma Merkezi bu olay �zerine HIV vir�s�n�n ger�ekten k�z arkada�tan bula��p bula�mad���n� belirlemek i�in vir�s�n DNA's�n� kontrol etti.Testlere g�re y�zde 98 k�z arkada��ndan bula�t��� tespit edilmesi bilim adamlar�n� �a�k�na �evirdi ��nk� iki kad�n�n cinsel ili�ki esnas�nda birbirine HIV vir�s� bula�t�rmas� son derece ender g�r�lm�� olan bir olay. 46 ya��ndaki kad�n�n 2010 senesinde ila�lar�n� almay� b�rakt��� anla��ld�. �smi a��klanmayan kad�n, sadece k�z arkada��yla seks yapt���n� ve neredeyse 10 y�ld�r hi�bir erkekle beraber bulunmad��� a��klad�. Kad�n�n 4 sene �nce ila�lar�n� b�rakm�� olmas�, vir�s�n bula�ma riskini art�ran bir etken.

HIV olumlu olan ki�iler e�er ila�lar�n� d�zg�n bir �ekilde kullan�rlarsa baz� testlerde ortaya ��kmayacak seviyeye gelene kadar vir�s d�zeyi d��ebiliyor. Ayr�ca uzmanlara g�re iki kad�n aras�nda ya�anan cinsel ili�kide HIV vir�s�n�n bula�mas� inan�lmas� �ok g�� derecede nadir g�r�lm�� olan bir olay.

Kaynak: http://www.arcaajans.com/haber/saglik/lezbiyen-sevgililer-doktorlari-saskina-cevirdi/117843/


Haber Tarihi : 13.04.2014
Haber Edit�r� : Dersuyolf
  �� GERi
Bu haber 128285 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

HER �N�NE GELENLE YATMAKLA DEG�L B�R K��� B�LE OLSA HASTALIK GE��YOR MAALESEF
Yazan: Lezce �yesi

Fazla ibretlik bir olay olmam�� m�?
Yazan: Lezce �yesi

�mss, titizik fazla oneml�.
Yazan: Lezce �yesi

her g�rd��� ile yatmay� d���nenler okusun. sadece hiv vir�s� de�il ba�ka hastal�klarda var.
Yazan: Lezce �yesi

�ok fena... yani cidden �ok fena...
Yazan: Lezce �yesi

artik ne yapmislarsa bulasmis virus :D
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
Kirchner lezbiyen �iftin �ocu�una vaftiz annesi oldu
88 Ya��ndaki Lezbiyenin Hayat� Film Oldu
Almanya�da Lezbiyenlere �zel Mezarl�k
Miranda'dan ilgin� itiraf
�ngiltere�de E�cinsel �iftler Evlenme Haklar�n� Kullanmaya Ba�lad�
Miley Cyrus Kad�n Hayran� �le �p��t�
E�cinsel olmak nerelerde yasak?
En pop�ler lezbiyen �ift �imdi de Tayland�da
'Cinsiyet de�i�imi' ameliyat�n� SGK kar��layacak
Ellen Page Lezbiyen Oldu�unu A��klad�