Haber | Erkek Oldu Annesinin Arkadan Tavlad

Erkek Oldu Annesinin Arkada��n� Tavlad�


Kad�n olarak do�an Bobby Barnes, 15 ya��ndan beri erkek olarak ya��yor.


Hormon tedavisi g�ren Bobby �u anda 19 ya��nda. Annesinin en yak�n arkada��na a��k oldu. Ni�anl� olan �ifti, Bobby�nin annesi de �destekliyor�. Hatta bunu g�stermek isteyen ��l�, �ngiltere�de yay�mlanan �This Morning�e ��kt�.

Programda k�z�n�n hep erkek olmak istedi�ini anlatan anne Tracey Barnes�in 5 �ocu�u daha bulunuyor. 15 ya��ndan beri erkek gibi ya�ayan Bobby cinsiyet de�i�tirme ameliyat� da olacak.

Bobby, ge�en sene 18 ya��ndayken pubda rastlad��� annesinin arkada�� Donna Price�� �p�nce ili�kileri ba�lam��. Price, Bobby�nin annesinin tepkisinden �ekindi�ini ancak i�lerin iyi gitti�ini belirtiyor.

Kaynak: http://www.amerikaliturk.com/news/yasam/40912-erkek-oldu-annesinin-arkadasini-tavladi/ (Haber bilgisi i�in ALTI2 nickli arkada��m�za te�ekk�r ederiz)Haber Tarihi : 16.03.2013
Haber Edit�r� : Dersuyolf
  �� GERi
Bu haber 130918 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

Bu haberlerin asparagas olabilece�ini unutmamak laz�m. Ayr�ca kimse tam anlam�yla cinsiyet de�i�tiremez ( �ift organl� hastalar hari�). Sadece mi� mi� gibi bir g�r�nt� yaratabilir. Kar�� cinse ge�mek i�in cinsel uzuvlar�n� kestiren ve plastik takviyeler yapt�ran bir insan�n �mr� boyunca ger�ek anlamda cinsel zevk alamayaca��n� d���n�yorum. Bu korkun� bir �ey, de�il mi?
Yazan: Lezce �yesi

Bunlar ola�an �eyler . Bende gen� ya�lar�mda yapm��t�m bunu ama hi� olay olmad� gazete dergilere ��kmad� medyatik olmak i�in san�r�m daha farkl� �eyler yapmak laz�m :))))
Yazan: Lezce �yesi

enteresan olmu� cidden :))
Yazan: Lezce �yesi

``Erkek Oldu Annesinin Arkada��n� Tavlad�`` - annem fel� ben mevt olurduk san�r�m :))
Yazan: Lezce �yesi

haha ayn� benim hikayeye d�nm��..
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
Facebook Hayran Sayfam�z
�Bu benim hayat�m, benim �z�m, benim karar�md�r ve yaln�zca beni ilgilendirir�
Kuzey Afrika�dan Balkanlar�a Feministler Ankara�da Bulu�uyor
Nil Erko�lar de�i�imini anlatt�
Deri alt�ndan mucize ��kt�!
Baki Ko�ar Haftas� Per�embe G�n� �zmir�de Ba�l�yor
Erol K�se'den Nil Erko�lar ile ilgili �ok iddia
Galatasaray'da Lezbiyen a�k skandal�
"Bu kad�n lezbiyen k�z�m� �ok �zd�"
Hollanda'da Lezbiyen Aileye Verilen K���k Yunus ��in A�HM Yolu A��ld� (�zel)