Haber | Navratilovadan Amerika Akta evlenme teklifi

Navratilova�dan Amerika A��k�ta evlenme teklifi


Tenis d�nyas�n�n eski y�ld�zlar�ndan Martina Navratilova, Amerika A��k Tenis Turnuvas��nda tek erkekler yar� final ma��n�n oynand��� kortta canl� yay�nda 2006 y�l�ndan beri birlikte oldu�u k�z arkada�� Julia Lemigova�ya evlenme teklifinde bulundu.
Habercilere, "Julia�ya evlenme teklifinde bulunmak i�in uygun zaman� bekliyordum. �imdi do�ru yer ve do�ru zaman diye d���nd�m ve ��k�rler olsun �evet� yan�t�n� ald�m" diyen Navratilova birka� g�nd�r heyecandan gergin oldu�unu da s�zlerine ekledi.

D�nya �ap�nda hem tek kad�nlar kategorisinde 332 hafta, hem �iftler kategorisinde 237 hafta 1. s�rada kalarak bug�ne kadar k�r�lamayan bir rekora imza atan Navratilova 18 kez de Grand Slam �ampiyonlu�u kazand�.

1981 y�l�nda 19 ya��nda Rusya g�zellik krali�esi tac�n� giymi� olan Julia Lemigova ise Florida�da m�essese y�neticili�i yap�yor.

�Haklar�m�z� elimizden alan �ok dolaplar d�n�yor�

1975 y�l�nda �ekoslovakya vatanda�l���ndan ��k�p iltica yoluyla Amerika Birle�ik Devletleri vatanda�l���na ge�en Navratilova ayr�ca 2008�de �ek Cumhuriyeti vatanda�l���n� tekrar ald�. Vatanda�l�k de�i�tirmesinin nedeni olarak ya�ad��� yerdeki bask�lar� �ne s�ren star, CNN�de Connie Chung�un konu�u oldu�u bir programda, "�ekoslovakya�daki adaletsiz sistemden ka����mdaki en aptalca nokta bu sistemi �zg�r d���nceyi yasaklayan ba�ka bir sisteme de�i�mem olmu�tur. ABD�de Cumhuriyet�iler halk� manipule edip aleyhlerine olan m�naka�alar�, her�eyi hal� alt�na s�p�r�yorlar. Bu �ok �z�c�. Amerika�da kararlar daha ziyade �ne kadar k�r ederim� bak��� etraf�nda veriliyor; �sa�l�k, manevi de�erler ve �evre ne kadar zarar g�r�r� bak��� etraf�nda de�il."

Bunun �zerine Chung, "size d�r�st�e bir �ey diyeyim mi? Okudu�umda kula��ma Amerikan ve vatansever gelmeyen bir �ey bu. �O zaman �ekoslovakya�ya geri d�n� demek istedim. Hani, e�er buray� be�enmiyorsan. Bu �lke sana �ok �ey verdi, yapmak istedi�in �eyleri yapma �zg�rl���n� verdi" dedi. Navratilova�n�n yan�t� ise �u oldu: "Ben de art�k bana verilenleri geri verece�im. Ho�uma gitmeyen bir �eyleri g�rd���mde a��k�a s�ylerim, �imdi de s�yleyece�im ��nk� imk�n�m var, evet. Tekrar ifade ediyorum, haklar�m�z� elimizden alan �ok dolaplar d�n�yor ortada".

2010 y�l�n�n Nisan ay�nda meme kanseri te�hisi konulan Navratilova ba�ar�l� ge�en ameliyat ve tedavi sonras� tekrar tenis alan�ndaki �al��malar�na, hayvan haklar� ve LGBT alan�ndaki aktivistli�ine kald��� yerden devam etmekte.

Kaynak: http://kaosgl.org/sayfa.php?id=17486Haber Tarihi : 09.09.2014
Haber Edit�r� : UntiLSleeP
  �� GERi
Bu haber 116910 kez okundu.

Haberi
Payla�
Face
Payla facebook
Blog
Payla Blogger
Frien
Payla Friendfeed
Mysp
Payla Myspace
Twit
Payla twitter


Not: Bu sayfalarda yer alan yorumlar ki�ilerin kendi g�r��leridir.
Yaz�lanlardan lezce.com sorumlu tutulamaz.

Habere Yorum Yaz

bravo hayvansever aktivistmi�.mutlu olsunlar in�allah :)
Yazan: Lezce �yesi

Di�er ba�l�klardan baz�lar�.
�spanya g�zeli e�cinselli�ini payla�t�
Rakip tak�mlarda oynayan basketbolcu lezbiyen �ift ni�anland�
99 ya��ndaki kad�n e�cinsel oyunlar�nda rekor k�rd�
E�cinsel imam lezbiyen �ifti evlendirdi!
Hi� tan�mad���n biriyle �p��me projesi T�rkiye�de!
Uganda'da ilk gay-pride
EYL�L'DE EGE'YE GAY VE LEZB�YEN AKINI
�ranl� e�cinsellerin bekleme salonu T�rkiye
LeLezbiyen a��k cinayetinde m�ebbet istemi
Av�ar: K�z�m �E�cinselim� derse kar�� ��kmam, ba��m�n �st�nde yeri var