Lezbiyen ba�bakan Brnabi�in partneri do�um yapt�
s�rbistan��n kad�n ve a��k lezbiyen kimlikli ilk ba�bakan� ana brnabi� ve partneri milica djurdji�in bebe�i d�nyaya geldi. s�rbistan��n kad�n ve a��k lezbiyen kimlikli ilk ba�bakan� ana brnabi� ve partneri milica djurdji�in bebe�i d�nyaya geldi. bbc�nin haberine g�re ba�bakanl�k ofisi, haberi �..

K��e Yaz�lar�
Aliye Ayb�ke �zdemir‏
Herkes Kar��, Herkese Kar��
T�m yaz�lar i�in t�klay�n

Haberlerden Ba�l�klar
Homofobik anne para cezas� ald�

eski k�z arkada��n�n annesi taraf�ndan tehdit edilen sevgi, verdi�i m�cadeleyi kazand�. homofobik anne uzla�ma i�in bar�na�a ba��� yapt�. sevgi, eski k�z arkada��n�n annesi taraf�ndan tehdit edilmesi ve hakarete u�ramas� sebebiyle savc�l��a ba�vurdu. savc�l�k, ba�vuruya uzla�t�rmac� atay�nca, sev..
Ankara Barosu�ndan nefrete cevap: �Sel�loz israf�ndan �teye gidemeyecek insan d��manlar��

ankara barosu, lgbt�+ haklar� alan�ndaki �al��malar�n� hedef g�steren yeni akit gazetesine cevap verdi: �sel�loz israf�ndan �teye gidemeyecek olan insan d��manlar�na ve f�rsat��l�ktan nemalananlara cevab�m�zd�r.� yeni akit, �ankara barosu�ndan sapk�nlara e�itim semineri� ve �ankara borusu, haberi..
The L Word Yeni B�l�mleriyle Ekranlara Geri D�n�yor

los angeles�ta ya�ayan lbgt�+ bireylerinin ya�amlar�na ���k tutan ve yay�nland��� d�nemde sa�lam bir hayran kitlesi olu�turmay� ba�aran the l word, bu y�l yeni b�l�mleriyle ekranlara geri d�necek. 2004-2009 y�llar� aras�nda alt� sezon yay�nlanan ve los angeles�ta ya�ayan lbgt�+ bireylerinin ya�am..
Lezbiyen �ift 26 defa evlenecek

japonya�da lezbiyen �ift e�it evlilik hakk�na dikkat �ekebilmek i�in e�it evlili�in yasal oldu�u �lke ve b�lgelere giderek evlenecek. japonya�da lezbiyen �ift �lkelerinde e�it evlilik hakk�n�n yasala�mas� i�in e�it evlili�in yasal oldu�u 26 �lke ve b�lgede nik�h t�reni d�zenleyecek. the asahi ..
Avusturya�da evlilik e�itli�inin ard�ndan ilk d���n

avusturya�da 1 ocak 2019 tarihi itibariyle y�r�rl��e giren e�it evlilik ile yeni y�l�n ilk e�cinsel d���n� ger�ekle�ti. anayasa mahkemesi�nin karar� ile 4 aral�k 2017�de evlilik e�itli�ini yasala�t�ran avusturya�da yeni y�l�n ilk e�cinsel d���n� ger�ekle�ti. pinknews�in haberine g�re lezbiyen ..
Hindistan�da lezbiyen �ift evlendi

hindistan'daki lezbiyen �ift zorla evlendirildikleri kocalar�ndan ayr�larak, sembolik bir d���nle evlendi. hindistan'da aileleri taraf�ndan erkeklerle evlenmeye zorlanan lezbiyen �ift kocalar�n� bo�ad� ve sembolik bir t�renle evlendi. hindustan times�ta yer alan habere g�re �niversitede tan��a..
�Ovac�k�tan LGBTݒlere �yaln�z de�ilsiniz� demek bize de iyi geldi�

fatih mehmet ma�o�lu: ovac�k, farkl� insanlar�n birlikte ya�ayabildi�ini ispatlam�� bir yer. eminim ki lgbtݒler bu �ehirde k�t� bir deneyim ya�amazlar. lgbt� aktivizmi ile de ad�ndan s�z ettiren bir co�rafyadan, dersim diyar�ndan haberlerimiz var bu kez. tek �kom�nist� belediye olan ovac�k il�esin..
Ahmet Kural-S�la olay�nda Ziynet Sali iddias�

kanal d'deki 2. sayfa program� ahmet kural'�n �ark�c� ziynet sali'nin s�la'ya mesaj atmas�ndan dolay� �iddet uygulad���n� iddia etti. �ark�c� s�la gen�o�lu, sevgilisi ahmet kural taraf�ndan darp edildi�ini iddia ederek �ikayet�i oldu. ahmet kural'�n �ark�c� ziynet sali'nin s�la'ya mesaj atmas�ndan ..
Diger haberler:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

 Toplam Haber :1232

En son yap�lan okuyucu yorumlar�
- Thewaves2222 : �lgin� (Haber:Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�..)
- Rahibe_sena : Ne var bunda bence �ok normal ama ke�ke medya �n�nde yapmasalar �uan �rnegin selin cigerci bile ta�� (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Her�ey zaten �ok normal bunun d���nda �. (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Bende istiyorum ❤🔥 (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)
- Cecile : vay vay vay yak���r. biz de bir 200-300 y�la... :D (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)

En �ok ilgi �eken haberler.(Son 40 g�nl�k)


Diger haberler:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

 Toplam Haber :1232