Kuir Sinemas�nda Yeni Bir Film; �Duck Butter�
duck butter filminde, hevesli bir indie-film oyuncusu olan naima ve hevesli bir m�zisyen olan sergio bir kul�pte bulu�uyor, birlikte eve d�n�yor ve sevi�tikten sonra birbirlerini 24 saat i�inde tan�maya �al��maya ve romantik bir ili�ki istemediklerine karar veriyorlar. saatte bir seks yapmay� kabul ..

K��e Yaz�lar�
Aliye Ayb�ke �zdemir‏
Herkes Kar��, Herkese Kar��
T�m yaz�lar i�in t�klay�n

Haberlerden Ba�l�klar
Lezbiyen Bir �nsana Asla Sormaman�z Gereken 7 Soru!

herkesin kendi cinsel kimli�ini diledi�ince ya�ayabilece�i �zg�r bir d�nya hayal ediyoruz ancak �zg�r �lkelerde de �yle durumlar olabiliyor ki, ya�ayanlar i�in b�y�k bir s�k�nt� anlam�na geliyor. gelin bakal�m lezbiyenlere sorulan en aptalca sorular nelermi�? 1) lezbiyen olmasayd�n ��kar m�yd�k? ..
Eliz Saku�o�lu'nun karde�i Duygu Saku�o�lu cinsiyet de�i�tirdi

eliz saku�o�lu�nun k�z karde�i duygu saku�o�lu ameliyatla erkek oldu ve ismini ise poyraz saku�o�lu olarak de�i�tirdi. poyraz saku�o�lu, instagram hesab�ndan yapt��� a��klamada, "bir y�l �nce bug�n her zaman ya�amak istedi�im hayat� ya�amak i�in bir karar ald�m. bu da cinsiyetimi de�i�tirmek deme..
Cara Delevingne ile Paris Jackson dudak duda�a yakaland�!

�ngiliz model ve oyuncu cara delevingne (25) ile efsane sanat�� michael jackson'�n 19 ya��ndaki oyuncu k�z� paris jackson aras�ndaki a�k iddialar� do�ru ��kt�. �kili, �nceki ak�am dudak duda�a g�r�nt�lendi. oyuncu manken cara delevingne ile paris jackson, ge�ti�imiz g�n ��kt�klar� gece gezmesinde o..
Nil Makarac� e�cinsel oldu�u i�in diziden kovuldu�unu iddia etti

en� oyuncu nil makarac�, lezbiyen ili�kilerin ya�and��� 'orange is the new black' isimli dizinin t�rkiye uyarlamas� olan avlu'da rol al�yordu. dizi daha ba�lamadan rt�k'�n m�dahalesine maruz kalm�� ve tart��malar�n oda�� haline gelmi�ti. gen� oyuncu nil makarnac� ise bug�n sosyal medyadan payla�t���..
Mor Dayan��ma cinsel �iddetle m�cadele birimi

merhaba, mor dayan��ma'ya ba�l� ve kurulum a�amas�nda olan cinsel �iddetle m�cadele biriminin bloguna ho� geldiniz. mor dayan��ma yakla��k 2 y�l �nce kurulmu�, bir�ok ilde faaliyet g�steren ba��ms�z ve queer dostu bir kad�n �rg�t�. kad�n olmas� �zerinden can� yanan, yak�lan b�t�n kad�nlar i�in..
'Beslenme �ekli ve lezbiyen ya�amla kanseri yendim' dedi...

2015 y�l�nda g���s kanseri te�hisi konan youtube vlog�r� mari lopez, modern t�bb� reddetti ve hastal��a kar�� sava�mak i�in vegan olmay� s�rd�rmenin en iyi yol oldu�unu s�yledi. lopez, ge�ti�imiz g�nlerde kanserden hayat�n� kaybetti. �ki y�l �nce �l�mc�l oldu�u s�ylenen kanser te�hisi konan mari lo..
ABD'de iki sevgilinin, birbirlerine ayn� anda s�rpriz evlilik teklifi yapt��� an kamerada

abd'de iki sevgilinin birbirlerinden habersiz bir �ekilde ayn� anda evlilik teklif etti�i, an akrabalar� taraf�ndan kameraya �ekildi. teksasl� tori, evlilik teklifi yapaca��n� sevgilisinin annesiyle payla��rken sevgilisi berkley'nin de ayn�s�n� yapt���ndan haberi yoktu. bbc newsbeat'e konu�an ..
�stanbul'da gen� kad�n, g�r�mcesiyle birlikte evden ka�t�

21 ya��ndaki buse �ule faris ve g�r�mcesi 22 ya��ndaki gizem kele� ortadan kayboldu. kay�plara kar��an kad�nlardan geriye sadece bir not kald�. "anne biz gidiyoruz. bizi aramay�n. pe�imize d��meyin..." yaz�l� notu bulan anne bahriye dalg�� emniyet'e giderek k�z� ve g�r�mcesi i�in kay�p ihbar�nda bul..
Diger haberler:
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 Toplam Haber :1232

En son yap�lan okuyucu yorumlar�
- Thewaves2222 : �lgin� (Haber:Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�..)
- Rahibe_sena : Ne var bunda bence �ok normal ama ke�ke medya �n�nde yapmasalar �uan �rnegin selin cigerci bile ta�� (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Her�ey zaten �ok normal bunun d���nda �. (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Bende istiyorum ❤🔥 (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)
- Cecile : vay vay vay yak���r. biz de bir 200-300 y�la... :D (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)

En �ok ilgi �eken haberler.(Son 40 g�nl�k)


Diger haberler:
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 Toplam Haber :1232