DORITOS�TAN LGBT TEMALI MISIR C�PS�
d�nyan�n en b�y�k m�s�r cipsi �reticisi doritos, lgbt camias�n� desteklemek amac�yla �rainbows-g�kku�aklar�� ad�nda bir m�s�r cipsi piyasaya s�rd�. g�kku�a�� renklerine b�r�nen m�s�r cipsi, it gets better isimli lgbt bireyleri destekleyen bir dernek program�na fon olu�turacak. bu m�s�r cipsi �u a..

K��e Yaz�lar�
Aliye Ayb�ke �zdemir‏
Herkes Kar��, Herkese Kar��
T�m yaz�lar i�in t�klay�n

Haberlerden Ba�l�klar
Lezbiyen oldu�unu s�yleyemedi, seks i�in erkek k�l���na girdi�

2 y�l boyunca kimli�ini ve g�r�nt�s�n� gizleyerek, erkek gibi g�r�n�p, hile yaparak cinsel ili�kide bulunan 25 ya��ndaki gayle newland, h�k�m giydi. dailymail'in haberine g�re; �ift, yakla��k 10 kez beraber olmu�tu, ta ki newland�in maskesi d��ene ve penis protez takt��� g�r�lene kadar� newland,..
E�cinsel penguenler heteroseks�el penguenlerin yumurtalar�n� �ald�

bir �ift e�cinsel penguenin, heteroseks�el penguenlerden �baba� olmak ad�na yumurta �ald�klar� bildirildi. �ift, h�rs�zl�klar�n� saklamak i�in yumurtalar�yla birlikte paytak paytak y�r�meye ba�lamadan �nce ailelerin ayaklar�n�n alt�na ta� yerle�tirmeye ba�lad�.ama bu hileleri, hayvanat bah�esindeki ..
Elton John: E�cinsel haklar� konusunda Putin'le g�r��mek isterim

d�nyaca �nl� sanat�� elton john, e�cinsel haklar� konusunda "aptalca" olarak tan�mlad��� yakla��m�na ili�kin rusya devlet ba�kan� vladimir putin'le g�r���p tart��mak istedi�ini s�yledi. ukrayna'da devlet ba�kan� petro poro�enko'yla g�r��en ve �lkesinin gay, biseks�el, lezbiyen ve transeks�el ha..
LEZB�YEN ��FTE BEBEK �OKU

sperm bankas� yaz�m hatas� yap�nca lezbiyen �iftin melez bebekleri oldu. abd'de sar���n bebek talebiyle sperm bankas�ndan ald��� spermleri kullanan lezbiyen anne, d�nyaya melez bir �ocuk getirince klini�i dava etti. abd'de ya�ayan jennifer cramblett, e�cinsel bir kad�n olarak sperm bankas� ara..
3. Etkinli�imiz

3. etkinli�imiz www.lezce.com olarak 3. etkinli�imizle tekrar bir araday�z. �lk etkinli�imiz moda hal� sahas�nda ki m�sabakam�z idi. 2. etkinli�imiz ise piknik havas�nda ge�ti. her etkinli�imize biraz daha fazla kat�l�m oldu. bu etkinli�imizde de daha �ok �yemizin gelece�ini ve yeni arkada�l�k..
Ayn� cinsiyetten iki ki�i bebek sahibi olabilecek!

bilimfili'nin haberine g�re bilim insanlar� d��ar�dan yumurta transferi ya da sperm ba���lanmas� gerekmeksizin ayn� cinsiyetten iki ki�inin bebek sahibi olmas�n�n m�mk�n oldu�unu g�sterdi. bilim insanlar� ilk kez ayn� cinsiyetten iki ki�inin d��ar�dan yumurta transferi ya da sperm ba���lanmas�n..
Trafik ���klar�nda e�cinsel a��l�m�

m�nih�te 'christopher street day' etkinlikleri kapsam�nda bir s�re �nce kentin baz� caddelerindeki kav�aklara ge�ici olarak tak�lan gay ve lezbiyen motifli trafik ���klar� kal�c� oldu. m�nih�te 'christopher street day' etkinlikleri kapsam�nda bir s�re �nce kentin baz� caddelerindeki kav�aklara ge..
Homofobikseniz, gizli bir e�cinsel olma ihtimaliniz olduk�a y�ksek

homofobi d�nya genelinde olduk�a yayg�n olan ayr�mc�l�k t�rlerinden bir tanesi. yeni sonu�lanan bir dizi psikoloji ara�t�rmas� ise homofobik davran�� bar�nd�ran insanlar� d���nd�rtecek cinsten. ara�t�rmaya g�re, homofobik insanlar�n e�cinsel olmaya e�ilimleri var. ib times��n haberine g�re, alman..
Diger haberler:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

 Toplam Haber :1232

En son yap�lan okuyucu yorumlar�
- Thewaves2222 : �lgin� (Haber:Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�..)
- Rahibe_sena : Ne var bunda bence �ok normal ama ke�ke medya �n�nde yapmasalar �uan �rnegin selin cigerci bile ta�� (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Her�ey zaten �ok normal bunun d���nda �. (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Bende istiyorum ❤🔥 (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)
- Cecile : vay vay vay yak���r. biz de bir 200-300 y�la... :D (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)

En �ok ilgi �eken haberler.(Son 40 g�nl�k)


Diger haberler:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

 Toplam Haber :1232