Hal� Saha Ma� Etkinli�i
lezce.com etkinli�i ad�na hal� saha ma�� d�zenlemesi yap�l�cakt�r. 6 �ar yada 7 �er gruplar �eklin de olucak etkinli�imize seyirci olarak t�m �yelerimiz de davetlidir :) bu kar��la�mada kesin �ekilde bulunmak isteyen �yelerimiz untilsleep nickine mesaj atmalar� gerekmektedir. g�n - tarih ve y..

K��e Yaz�lar�
Aliye Ayb�ke �zdemir‏
Herkes Kar��, Herkese Kar��
T�m yaz�lar i�in t�klay�n

Haberlerden Ba�l�klar
��TE R�ZGAR ERKO�LAR�IN YEN� HAYATI

�ki sene �nce operasyon ge�irerek cinsiyet de�i�tiren oyuncu r�zgar erko�lar yeni hayat�na tamamen al��t�. bir s�re g�zlerden uzak kalan erko�lar, art�k sosyal medya arac�l���yla g�nl�k ya�am�ndan kesitler payla��yor. erko�lar son olarak yeni sa� kesimini g�steren bir foto�raf� payla�t�. oyunc..
Tunus�ta lezbiyen aktivistlere nefret sald�r�lar�!

tunus�ta e�cinsel, biseks�el ve trans kad�n �rg�t� chouf �yesi iki kad�n, nefret sald�r�lar�na maruz kald�. tunus�ta ge�ti�imiz hafta e�cinsel, biseks�el ve trans kad�n �rg�t� chouf �yesi iki kad�n tecav�z ve fiziksel �iddete maruz kald�. kad�nlardan biri, b��ak zoruyla bir erke�in tecav�z�ne..
Amerika'n�n �lk Lezbiyen-Hindu D���n�

a�k cinsiyet tan�maz amerika'n�n ilk e�cinsel hindu d���n� co�kuyla kar��land�. shannon ve seema isimli �iftin d���n�nden pek �ok foto�raf bas�na yans�d�. �ift fitness dersinde tan��m�� ve ilk g�r��te a��k olmu�. birlikte ge�en alt� y�ldan sonra evlenmeye karar vermi�ler. gen� �ift art�k �ok m..
Star Wars'a lezbiyen karakter geliyor

filmleri ve �izgi romanlar�yla da bilinen star wars (y�ld�z sava�lar�) roman�ndaki karakterlere ilk defa bir lgbt� �yesi ekleniyor. star wars'un gelecek hafta yay�mlanacak olan 'star wars: lords of the sith' adl� yeni roman�nda moff mors isimli lezbiyen bir karakter yer alacak. roman paul s kemp..
Bir Vajinas� Olan Herkesin Mutlaka Bilmesi Gereken 21 �ey

vajinan�z� daha yak�ndan tan�mak, onun hakk�nda bilgi sahibi olmak istemez misiniz? �stiyorsan�z sizi i�eri�imize alal�m 1. klitoris bir d��me de�ildir. d��ar�dan bak�ld���nda nokta gibi g�r�nen klitoris buzda��n�n g�r�nen k�sm�d�r. deri alt�nda ilerleyip ikiye ayr�l�r ve vulvan�n iki tan�na do�..
TDK�y� seviciler bass�n!

tdk �m�sait�sen biz d�nden haz�r�z! kaos gl derne�i olarak b�y�k lezbiyen s�zl����n�n ilk ad�mlar�n� atal�m ve tdk�yla lezbiyen dayan��mas� g�sterelim istedik. t�rk dil kurumu�nu g�reve davet ediyoruz! yabanc� dizilerde, filmlerde, kitaplarda lezbiyenler aras�nda kullan�lan �e�it �e�it kelimeleri..
Lezbiyen �iftten korkun� cinayet

�ngiltere�de kiki muddar isimli kad�n (43), lezbiyen bir ili�ki ya�ad��� kom�usu polly chowdhury�yi (35) sosyal medya sitesi facebook�ta yaratt��� hayali karakterleri kullanarak �nce kocas�n� evden kovmaya sonra da 8 ya��ndaki k�z� ayesha�y� i�kence ederek �ld�rmeye ikna etti. �ngiltere�de kiki m..
Filmmor Kad�nlar�n Direni�iyle Ba�l�yor

"kad�nlar�n sinemas�, kad�nlar�n direni�i, direni�in sinemas�" temas�yla d�zenlenecek 13. uluslararas� gezici filmmor kad�n film festivali, 13 mart cuma g�n� �stanbul�dan yola ��k�yor. 13. uluslararas� gezici filmmor kad�n filmleri festivali�nin bu y�lki program� ve alt�n bamya adaylar� bug�n ram..
Diger haberler:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

 Toplam Haber :1232

En son yap�lan okuyucu yorumlar�
- Thewaves2222 : �lgin� (Haber:Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�..)
- Rahibe_sena : Ne var bunda bence �ok normal ama ke�ke medya �n�nde yapmasalar �uan �rnegin selin cigerci bile ta�� (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Her�ey zaten �ok normal bunun d���nda �. (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Bende istiyorum ❤🔥 (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)
- Cecile : vay vay vay yak���r. biz de bir 200-300 y�la... :D (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)

En �ok ilgi �eken haberler.(Son 40 g�nl�k)


Diger haberler:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

 Toplam Haber :1232