K�br�s�ta da�a �lezbiyen� kald�rma
ada�da b�y�k yank� yaratan olay�n ba� kahraman� manken s�la b., su�unu kabul etti ancak zorla yapmad�klar�n� ileri s�rd�. s�la b., duru�ma sonras� t�m kktc gazetelerini dola�arak, �lezbiyen de�il g�zel kad�n�m. da�a ��kard�k ama kendi iste�iyle soyunup dans etti� iddias�nda bulundu. kuzey k�br�s ..

K��e Yaz�lar�
Aliye Ayb�ke �zdemir‏
Herkes Kar��, Herkese Kar��
T�m yaz�lar i�in t�klay�n

Haberlerden Ba�l�klar
F.Bah�eli y�ld�z Angel McCoughtry ni�anland�

fenerbah�e kad�n basketbol tak�m�'n�n abd'li oyuncusu angel mccoughtry, sevgilisi brande elise ile ni�anland�. fenerbah�e kad�n basketbol tak�m�'n�n abd'li y�ld�z� angel mccoughtry, bir s�redir beraber oldu�u sevgilisi brande elise ile ni�anland�. �ift, ni�an foto�raflar�n� sosyal medyadan payla�..
Avrupa Parlamentosu kalk�nma politikas�na LGBTݒleri ekledi

avrupa parlamentosu, d�n yapt��� oylamada birle�mi� milletler kalk�nma stratejisine lgbt� haklar�n�n eklenmesini kabul etti. avrupa parlamentosu, 2015�ten sonra k�resel kalk�nma politikalar�ndaki �nceliklerini belirledi�i raporu d�n oylad�. raporda, lgbt� (lezbiyen, gey, biseks�el, trans, interse..
Milli Gazete: Tarikatler, cemaatler, hocalar; LGBT� rezilli�i i�in daha ne kadar susacaks�n�z!

milli gazete, tiran'da d�zenlenen seminlerle ilgili �slami kesime �a�r� yapt�. akp�li nursuna memecan ile chp�li binnaz toprak��n da kat�ld���, avrupa parlamentosu taraf�ndan d�zenlenen, �temel haklar, ayr�mc�l�k yasa�� ve lgbt� dahil olmak �zere hassas gruplar�n korunmas�� ba�l�kl� seminerle ilg..
Gambiya Cumhurba�kan� e�cinsellere m�ebbet hapis getirdi

gambiya cumhurba�kan� yahya jammeh, �e�cinsellik� i�in m�ebbet hapis cezas� getirdi. haberi associated press duyurdu. b�ylece, z�hrevi hastal�k ta��y�c�lar�, aids hastalar�, gaylar, lezbiyenler ve ayr�ca e�cinsel ili�kiden dolay� birka� defa mahkeme kar��s�na ��kan ki�iler hayatlar�n�n geri kalan�n�..
Erdo�an'�n anneli�i feministlere anlatamazs�n�z s�z� sosyal medyada: Bence feministleri lezbiyen san�yor

erdo�an'�n kad�n-erkek e�itli�ine ili�kin s�zlerine �nl� isimlerden yorumlar geldi. cumhurba�kan� tayyip erdo�an'�n kadem i. uluslararas� kad�n ve adalet zirvesi'nde "kad�n ile erke�i e�it konuma getiremezsiniz, o f�trata terstir" dedi. erdo�an'�n "ben anam�n aya��n� koklard�m, anneci�im �ekme a..
Diyanet: E�cinsellik sap�kl�kt�r

milli gazete, diyanet ��leri alo fetva hatt�nda lgbt� bireylerle ilgili sorulan soruya 'kesinlikle sapk�nl�kt�r' cevab� verildi�ini yazd�. avrupa parlamentosu taraf�ndan d�zenlenen arnavutluk�un ba�kenti tiran�da d�zenlenen �temel haklar, ayr�mc�l�k yasa�� ve lgbt� dahil olmak �zere hassas grupla..
Bir lezbiyenin 12 ay�

bir y�l boyunca lezbiyen hayat s�ren kad�n ya�ad�klar�n� bir kitapta toplad�. avustralyal� brooke hemphill, normal bir hayat s�rerken kad�nlara ilgi duymaya ba�lad�. bir y�l boyunca �ok say�da kad�nla lezbiyen ili�kiye giren kad�n ya�ad�klar�n� bir kitapta toplad�."bir lezbiyen olarak 12 ay�m" ad..
E�cinsellik genlerden mi, hayat tarz�ndan m� geliyor?

psychological medicine adl� bir bilimsel dergide yay�mlanan makalede, e�cinselli�in temeli ara�t�r�ld�. h�rriyet gazetesi yazar� �smet berkan, �psychological medicine� adl� bir bilimsel dergide yay�mlanan e�cinsellik ara�t�rmas�n� k��esine ta��d�. berkan, e�cinselli�in genlerden geldi�ini ortaya ..
Diger haberler:
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

 Toplam Haber :1232

En son yap�lan okuyucu yorumlar�
- Thewaves2222 : �lgin� (Haber:Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�..)
- Rahibe_sena : Ne var bunda bence �ok normal ama ke�ke medya �n�nde yapmasalar �uan �rnegin selin cigerci bile ta�� (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Her�ey zaten �ok normal bunun d���nda �. (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Bende istiyorum ❤🔥 (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)
- Cecile : vay vay vay yak���r. biz de bir 200-300 y�la... :D (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)

En �ok ilgi �eken haberler.(Son 40 g�nl�k)


Diger haberler:
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

 Toplam Haber :1232