Cameron Diaz: ''Bir kad�nla birlikte oldum''
�nl� oyuncu cameron diaz, kat�ld��� televizyon program�nda t�m sorular� �ekinmeden yan�tlad�. 'ah mary vah mary' ve 'charlie'nin melekleri' filmlerinin y�ld�z� abd'li oyuncu cameron diaz, ge�ti�imiz g�n konuklar�na sordu�u s�ra d��� sorularla �nl� andy cohen'in 'susma hakk�' program�na kat�ld�. br..

K��e Yaz�lar�
Aliye Ayb�ke �zdemir‏
Herkes Kar��, Herkese Kar��
T�m yaz�lar i�in t�klay�n

Haberlerden Ba�l�klar
�stanbul'da lezbiyen a��k cinayeti

�stanbul'da e�cinsel bir kad�n, bir erkekle ili�kisi oldu�unu ��rendi�i k�z arkada��n� �ld�rd�. esenyurt'ta e�cinsel h.c. (26), ili�ki ya�ad��� s.d. (21) adl� gen� k�z�n bir erkekle ili�kisi oldu�unu ��rendi. k�z arkada�� s.d.'yi ablas�n�n evine �a��ran h.c., burada bir s�re ablas� ve arkada��yla s..
Madonna'dan e�cinselleri k�zd�ran cevap

�nl� y�ld�z�n e�cinsel haklar� konusundaki m�cadeleci tavr�n� bir anl���na unutup bir sebzeyi tan�mlamak i�in gey demesi �a�k�nl�k yaratt�. ge�ti�imiz g�n buzzfeed internet sitesinin d�zenledi�i online bir kelimeoyununakat�lan madonna�dan kendisine verilen kelimeye kar��l�k akl�na gelen ilk �eyi ..
Jodie Foster k�z arkada�� ile evlendi

oscar �d�ll� film y�ld�z� jodie foster, ge�en y�ldan bu yana birlikte oldu�u foto�raf sanat��s� ve oyuncu k�z arkada�� alexandra hedison ile evlendi. amerikan medyas�na yans�yan haberlere g�re, �iftin nik�h� ge�ti�imiz hafta sonu k�y�ld�. 51 ya��ndaki foster, ge�en y�l d�zenlenen alt�n k�re �d..
Mardin'de korkutan e�cinsellik tehditleri

mardin artuklu �niversitesi'nde e�cinsellik �zerine yap�lacak panel, hizbullah'a yak�nl���yla bilinen bir haber sitesi taraf�ndan 'ahlaks�z etkinlik' diye duyurulunca iptal edildi. ancak iptal yetmedi, etkinli�i organize eden ��retim �yesi i�in, "o sap�k gitmeli" kampanyas� ba�lat�ld�. mardi..
E�cinsellere ayr� cezaevi yolda

adalet bakanl���, farkl� cinsel tercihleri olan h�k�ml� ve tutuklulara �zel cezaevi in�aa etmek i�in harekete ge�ti. planlanan cezaevi projesine, bireylerin sosyal ya�amdan kopar�laca�� gerek�esiyle �ok say�da sivil toplum kurulu�u tepki g�steriyor. bir soru �nergesini yan�tlayan adalet baka..
Lezbiyen sevgililer doktorlar� �a�k�na �evirdi

abd'de lezbiyen bir kad�n, k�z arkada��na cinsel birle�me s�ras�nda hiv vir�s� bula�t�rd�. abd'de mevcut bulunan hastal�k kontrol ve korunma merkezi bu olay �zerine hiv vir�s�n�n ger�ekten k�z arkada�tan bula��p bula�mad���n� belirlemek i�in vir�s�n dna's�n� kontrol etti. testlere g�re y�zde ..
Kirchner lezbiyen �iftin �ocu�una vaftiz annesi oldu

arjantin devlet ba�kan� cristina fernandez de kirchner, lezbiyen bir �iftin �ocu�unun vaftiz annesi oldu. carina villaroel ve soledad ortiz �ifti, e��insel haklar�na verdi�i destek nedeniyle kirchner'den vaftiz annesi olmas�n� istediklerini s�yledi. devlet ba�kan� vaftiz t�renine bizzat kat�lm..
88 Ya��ndaki Lezbiyenin Hayat� Film Oldu

mersin�de huzurevinde ya�ayan ya�l� lezbiyen bir kad�n�n hayat�n� konu alan ve senaryosunu oyuncu sinem yaruk�un yaz�p y�netti�i �her �ey yeniden ba�l�yor� k�sa filminin �ekimleri tamamland�. �s�la�, �sakarya f�rat�, �vurgun�, �babam ��in�, �benim i�in �z�lme�, �babalar� ve evlat� gibi bir �ok di..
Diger haberler:
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

 Toplam Haber :1232

En son yap�lan okuyucu yorumlar�
- Thewaves2222 : �lgin� (Haber:Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�..)
- Rahibe_sena : Ne var bunda bence �ok normal ama ke�ke medya �n�nde yapmasalar �uan �rnegin selin cigerci bile ta�� (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Her�ey zaten �ok normal bunun d���nda �. (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Bende istiyorum ❤🔥 (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)
- Cecile : vay vay vay yak���r. biz de bir 200-300 y�la... :D (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)

En �ok ilgi �eken haberler.(Son 40 g�nl�k)


Diger haberler:
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

 Toplam Haber :1232