Uganda'da ilk gay-pride
uganda'da e�cinsellere kar�� d�nyadaki en sert yasalardan birini anayasa mahkemesi iptal etti ve ard�ndan bir ilk ya�and�. bir do�u afrika �lkesi olan ve birle�ik krall�k b�y�kl���nde bir alan� kapsayan uganda, �nsani geli�me endeksi�nin 2014 verilerine g�re d�nyada 166. s�rada yer al�yor. uganda�y..

K��e Yaz�lar�
Aliye Ayb�ke �zdemir‏
Herkes Kar��, Herkese Kar��
T�m yaz�lar i�in t�klay�n

Haberlerden Ba�l�klar
EYL�L'DE EGE'YE GAY VE LEZB�YEN AKINI

uluslararasi eressos kad�n festivali i�in uluslararas� gay ve lezbiyen seyahat birli�i (iglta) �yesi bin lezbiyen, gay, biseks�el ve transseks�el, eyl�l ay�nda yunanistan'�n midilli adas�'na gelecek. iglta �yelerinin ege'nin di�er yakas�ndaki �e�me, pamukkale, ku�adas�, bodrum ve marmaris gibi t�rki..
�ranl� e�cinsellerin bekleme salonu T�rkiye

�ranl� lgbt� bireyler i�in t�rkiye, kom�u �lkeden �ok daha fazlas�: cinsel e�ilimlerinin idamla cezaland�r�ld��� �lkelerinden ka��p �zg�r d�nyaya a��lmalar� i�in bir kap�. �ranl� �6rang lezbiyen ve transseks�el a�� koordinat�r� shadi amin �stanbul�dayd�. amin ve iki y�ld�r t�rkiye�de ya�ayan �ranl�..
LeLezbiyen a��k cinayetinde m�ebbet istemi

aralar�nda lezbiyen ili�ki oldu�u iddia edilen s.d.'yi �ld�ren h�lya ceylan'a m�ebbet hapis istemiyle dava a��ld�. �stanbul'da e�cinsel bir kad�n, bir erkekle ili�kisi oldu�unu ��rendi�i k�z arkada��n� �ld�rm��t�. lezbiyen a��k cinayetinde, aralar�nda ili�ki oldu�u iddia edilen s.d.'yi �ld�rd��� ge..
Av�ar: K�z�m �E�cinselim� derse kar�� ��kmam, ba��m�n �st�nde yeri var

h�lya av�ar, murat boz'un �nce r�portaj verip daha sonra iptal etti�i, t�rkiye'nin ilk gay magazin dergisi 'gaymag'e konu�tu �zehra, �e�cinselim� derse; evlad�md�r, ba��m�n �zerinde yeri vard�r� diyen h�lya av�ar, murat boz�un �nce r�portaj verip daha sonra iptal etti�i t�rkiye�nin ilk gay ma..
�Sevdi�im insan�n cenazesine bile gidemiyorum�

�pek ben. mukaddes�in 8 ayl�k sevgilisiydim. �lk k�z arkada��yd�m. trans bireyi oldu�unu g�rebiliyorsunuz. �lk tan��t���m�z zamanlar bana �erkek olmak istiyorum� dedi�inde �a��rmam��t�m ��nk� zaten bir fark� yoktu, gayet normal kar��lad�m. o g�n ona bi isim ararken �okyanus� isminin ona �ok yak��aca..
Gen� sporcudan kahreden haber!

�zmir'in k�n�k �l�esi�nde, kickboks dal�nda �zmir ve b�lge birincili�i bulunan 17 ya��ndaki mukaddes y�lmazer, kendini balkon demirine asarak ya�am�na son verdi. y�lmazer�in sosyal payla��m sitesi facebookta efe �zyavuz adl� profil a�t��� ve �ne b.ka yarad�. normal olmak� notunu payla�t��� g�r�ld�. ..
10 Binler y�r�d�, �stiklal caddesi yerinden oynad�

lgbt (lezbiyen, gay, biseks�el, trans) onur y�r�y��� taksim'de ger�ekle�tirildi. beyo�lu�nda bu y�l 22. kez d�zenlenen lgbt� onur y�r�y��� polis engeline tak�ld�. frans�z konsoloslu�u �n�nde toma destekli �evik kuvvet polisleriyle etten duvar �ren emniyet kimsenin taksim meydan��na ��kmas�na izin..
Hormonlu Siyasette A��k Ara Erdo�an Birinci

homofobik ve transfobiklere verilen hormonlu domates �d�lleri bu y�l 10. kez sahiplerini buldu. 10. hormonlu domates �d�l t�reni d�n gece (25 haziran), �stanbul �i�li kent k�lt�r merkezi�nde d�zenlendi. �d�lleri seyhan �matmazel coco� arman sunarken, ayta s�zeri ve esmeray da gecenin sahnesine kat�..
Diger haberler:
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

 Toplam Haber :1232

En son yap�lan okuyucu yorumlar�
- Thewaves2222 : �lgin� (Haber:Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�..)
- Rahibe_sena : Ne var bunda bence �ok normal ama ke�ke medya �n�nde yapmasalar �uan �rnegin selin cigerci bile ta�� (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Her�ey zaten �ok normal bunun d���nda �. (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Bende istiyorum ❤🔥 (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)
- Cecile : vay vay vay yak���r. biz de bir 200-300 y�la... :D (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)

En �ok ilgi �eken haberler.(Son 40 g�nl�k)


Diger haberler:
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

 Toplam Haber :1232