Lezbiyen oldu�umu hi� saklamad�m
hem hayvan haklar�n� savunuyor, hem de gen�lik sa�l��� konusunda �al��malar yap�yor. �stelik cinsel kimli�ini de saklam�yor. bir zamanlar mtv�nin en �nl� vj�lerinden olan ruby rose ismini ilerde daha s�k duyacaks�n�z. 29 ya��ndaki ruby rose, �orange is the nwe black� dizisinin yeni sezonuna kat�..

K��e Yaz�lar�
Aliye Ayb�ke �zdemir‏
Herkes Kar��, Herkese Kar��
T�m yaz�lar i�in t�klay�n

Haberlerden Ba�l�klar
�E�cinsel de�ilim�

bir partide uyu�turcu kullan�rken ve bir kad�nla �p���rken �ekilen foto�raflar� bas�na yans�yan 2009 t�rkiye g�zeli senem kuyucuo�lu, h�lya av�ar�a i�ini d�kt�... program s�ras�nda zaman zaman g�zya�lar�n� tutamayan kuyucuo�lu, uyu�turucu kulland��� i�in �ok pi�man oldu�unu s�yledi. tedavi g�ren ..
Google 'e�cinsel' hatay� d�zeltti

google, e�cinsel �rg�tleri ile aras�n� a�an sorunu nihayet ortadan kald�rd�! �ok yayg�n olarak kullan�lan �eviri servisi google translate'de yer alan homofobik �eviriler nedeniyle google, lbgt �rg�tleriyle sorunlar ya��yordu. google, yeni yapt��� m�dahale ile google translate i�inde, homoseks�..
Papa, kiliseden d��lanan trans bireyle g�r��t�

katolik kilisesi'nin lideri papa franciscus, kilisenin kendisine kar�� tutumundan �ikayet�i olan bir trans birey ve k�z arkada�� ile g�r��t�. �talyan bas�n�nda yer alan haberlere g�re, cinsiyet de�i�tirerek erkek olan 48 ya��ndaki �spanyol diego neria lejarraga ile sevgilisi cumartesi g�n� papa tara..
Viyana: Lezbiyen �iftin kafeden at�lmas� protesto edildi

avusturya'n�n ba�kenti viyana'da yakla��k 2 bin ki�i, bir lezbiyen �iftin �p��t�kleri i�in �nl� bir kafeden at�lmas�n� protesto i�in eylem yapt�. 26 ya��ndaki anastasia lopez ve 19 ya��ndaki eva prewein ge�en hafta sonu 112 y�ll�k "cafe prueckel"den at�lm��t�. kafenin m�d�r�, "a��r�" tepki g�sterd..
4. Pembe Hayat KuirFest Ba�l�yor!

ankara�da 15-22 ocak / b�y�l� fener k�z�lay sinemas�, tayfa kitapkafe, mek�an sahne �stanbul�da 23-25 ocak / beyo�lu pera sinemas�, kad�k�y moda sahnesi, �stanbul modern sinema pembe hayat lezbiyen, gey, biseks�el, travesti ve trans (lgbtt) dayan��ma derne�i�nce d�zenlenen pembe hayat kuirfes..
Erkek �ift lezbiyen olarak evleniyor

parma bertoli ile stephanie nickles, ge�ti�imiz y�l parma'ya tedavi edilemez beyin t�m�r tan�s� konulduktan sonra evlenebilmek i�in ba��� toplamaya ba�lad�lar. birbirine a��k olan iki adam, cinsiyet de�i�ikli�i operasyonu ge�erek kad�n oldular. 59 ya��ndaki parma bertoli ile 43 ya��ndaki stephani..
LGBT'lere �cretsiz avukat

ankara barosu gelincik merkezi, art�k lgbt� bireylere de �cretsiz hizmet verecek. + a - payla� share on facebook share on twitter share on live more sharing services 0 �iddet ma�duru kad�n ve �ocuklara �cretsiz hukuki dan��manl�k ve avukatl�k deste�i veren ankara barosu gelincik merkezi..
Julia Lemigova Martina Navratilova'dan nas�l etkilendi�ini anlatt�

2014'�n en �nl� gelini ilk kez konu�tu... tenis y�ld�z� martina navratilova ile ge�en y�l�n son g�nlerinde hayat�n� birle�tiren rusya eski g�zeli julia lemigova, daha �nce hi� e�cinsel bir ili�ki ya�amamas�na ra�men navratilova'dan nas�l etkilendi�ini anlatt�. 1990'da �lkesinin en g�zel k�z� se�ile..
Diger haberler:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

 Toplam Haber :1232

En son yap�lan okuyucu yorumlar�
- Thewaves2222 : �lgin� (Haber:Bahar Candan'dan canl� yay�nda itiraf! "�� d�nyas�..)
- Rahibe_sena : Ne var bunda bence �ok normal ama ke�ke medya �n�nde yapmasalar �uan �rnegin selin cigerci bile ta�� (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Her�ey zaten �ok normal bunun d���nda �. (Haber:LGBT �iftin 'bebe�imiz oldu' payla��m� sosyal medy..)
- Thewaves2222 : Bende istiyorum ❤🔥 (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)
- Cecile : vay vay vay yak���r. biz de bir 200-300 y�la... :D (Haber:Arjantin ve Porto Riko g�zellik krali�eleri evlend..)

En �ok ilgi �eken haberler.(Son 40 g�nl�k)


Diger haberler:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

 Toplam Haber :1232